Biblioteka hematologa

Bezpłatny dostęp

Haematologica

Haematologica jest czasopismem Europejskiego Towarzystwa Hematologów. Publikuje recenzowane artykuły dotyczące wszystkich pól eksperymentalnej i klinicznej hematologii. Dostęp do wszystkich artykułów jest bezpłatny.

Czytaj
Acta Haematologica Polonica

Acta Haematologica Polonica są organem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT). Czasopismo publikuje najnowsze polskie prace w dziedzinie hematologii i transfuzjologii. Bezpłatny dostęp dla członków PTHiT.

Czytaj
Hematologia

Hematologia to nowy kwartalnik edukacyjny Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, którego Redaktorem Naczelnym jest prof. Krzysztof Warzocha. Czasopismo skierowane jest do hematologów i onkologów oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych.

Czytaj
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej

Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej jest czasopismem Towarzystwa Internistów Polskich. Jest czasopismem typu "open-access" i gwarantuje bezpłatny dostęp do pełnej treści wszystkich artykułów.

Czytaj

Czasopisma hematologiczne

Blood

Blood jest tygodnikiem Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów - ASH (American Society of Hematology). Jest to jedno z najczęściej cytowanych czasopism hematologicznych. Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych po okresie 12 miesięcy od publikacji.

Czytaj
Leukemia & Lymphoma

Leukemia & Lymphoma jest czasopismem, w którym publikowane są artykuły poświęcone zagadnieniom klinicznym i doświadczalnym związanym z białaczkami i chłoniakami. Jest często czytanym i cenionym w towarzystwie hematologów periodykiem, który publikuje również artykuły poruszające rzadkie tematy, co nie przysparza wielu cytacji.

Czytaj
Blood Reviews

Blood Reviews jest czasopismem, w którym zamieszczane są opinie uznanych ekspertów łączące badania z praktyką kliniczną. Zamawiane teksty wiodących naukowców i lekarzy gwarantują dostęp do wszystkich podspecjalności hematologii. Blood Reviews zawiera artykuły przeglądowe obejmujące spektrum kliniczne i laboratoryjne hematologicznej praktyki i badań. Mimo, że większość opinii pochodzi od zaproszonych redaktorów, to mile widziane są również propozycje od samych autorów.

Leukemia Research

Leukemia Research to międzynarodowe czasopismo, w którym można znaleźć artykuły dotyczące zarówno badań podstawowych jak i badań klinicznych związanych z białaczkami, chłoniakami, szpiczakiem plazmocytowym i innymi nowotworami układu krwiotwórczego. Redakcja zachęca do nadsyłania artykułów związanych z prawidłową i białaczkową hemopoezą, biologią komórki, biochemią, immunologią i biologią molekularną, a także badaniami epidemiologicznymi i klinicznymi. Impact Facor: 2.923

Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia

Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia to dwumiesięcznik, które publikuje recenzowane, oryginalne artykuły opisujące badania kliniczne i translacyjne w chłoniakach, szpiczaku i białaczkach. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia jest poświęcony tematyce wykrywania, diagnozowania, zapobiegania i leczenia chłoniaków, szpiczaka plazmocytowego, białaczek oraz zaburzeń pokrewnych, w tym makroglobulinemii, amyloidozy i skaz krzepnięcia. Główny nacisk położony jest na najnowsze osiągnięcia naukowe we wszystkich tych dziedzinach. Szczególne obszary to badania kliniczne, mechanizmy lekowrażliwość i oporności; terapia genowa i wskaźniki rokownicze. Impact Factor: 1.880

Critical Reviews in Oncology/Hematology

Critical Reviews in Oncology/Hematology publikuje artykuły naukowe z wszystkich dziedzin onkologii i hematologii pisane przez ekspertów z całego świata. Wszystkie artykuły przeglądowe, zarówno pisane na zaproszenie jak i wysłane, są recenzowane. Od stycznia 2011 roku CROH jest oficjalnym czasopismem Europejskiej Szkoły Onkologii (ESO). Impact Factor: 4.411

Experimental Hematology

Experimental Hematology publikuje oryginalne wyniki badań, recenzje, listy do redakcji i streszczenia z corocznych spotkań ISEH - Society for Hematology and Stem Cells. Czasopismo publikuje manuskrypty opisujące badania podstawowe in vitro i in vivo skoncentrowane na prawidłowej i nowotworowej hematopoezie. Prace dotyczące poza krwiotwórczych komórek macierzystych (np. mezenchymalnych komórek macierzystych, embrionalnych komórek macierzystych) o potencjalnym znaczeniu dla hematopoezy są również mile widziane. Redakcja zachęca również do zgłaszania prac dotyczących biologii systemów oraz hematopoezy prawidłowej i nowotworowej oraz badań na modelach zwierzęcych. Impact Factor: 2.905

Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy

Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy to nowe, międzynarodowe czasopismo typu open-access, publikujące raporty z badań klinicznych i podstawowych w hematologii i onkologii, z naciskiem na publikacje pochodzące z krajów, w których wyniki badań nie są obecne w światowej literaturze.

Seminars in Hematology

Seminars in Hematology jest czasopismem tematycznym, które skupia się na tematach bieżących mających znaczenie w hematologii klinicznej i w dziedzinach pokrewnych. Czasopismo przedstawia obecny stan wiedzy a wyniki nowych badań klinicznych przedstawione są w łatwo dostępny sposób dla lekarza klinicysty. Seminars in Hematology będzie interesujące dla hematologów, onkologów, internistów, transfuzjologów oraz lekarzy zajmujących się hemostazą. Imact Factor: 3.98

The Lancet Oncology

The Lancet Oncology publikuje oryginalne badania, poglądy i komentarze dotyczące onkologii. Wszystkie prace oryginalne przechodzą przyspieszoną recenzję, artykuły pojawią się w ciągu 8 tygodni od złożenia i opublikowane są on-line na stronie TheLancet.com przed wersją papierową. Impact Factor: 22.59

Clinical Oncology

Clinical Oncology jest czasopismem dla wszystkich lekarzy zainteresowanych leczeniem nowotworów. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu czytelnik zapoznany jest na bieżąco z osiągnięciami w onkologii klinicznej jak i w dziedzinach pokrewnych. Każde wydanie zawiera wyselekcjonowane artykuły dotyczące oryginalnych badań naukowych, artykułów redakcyjnych jak i opisów state-of-the-art. Czasopismo przedstawia wszystkie aspekty chorób nowotworowych, jak patologia, diagnostyka i terapia. Impact Factor: 2.027

Nature.com Leukemia

Leukemia zajmuje się wszystkimi aspektami badań i leczenia białaczki i pokrewnych chorób. Leukemia publikuje materiały nt.: onkogenów, czynników wzrostu, komórek macierzystych, genomiki białaczek, cyklu komórkowego, szlaków sygnałowych oraz wielu innych.

Czytaj
kodowanie: projekt: