Ośrodki badawcze

Szpital Morski im. PCK, Oddział Onkologii Klinicznej, Gdyńskie Centrum Onkologii

ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
www.szpital-morski.pl
Telefon: +48-58-7260-158, +48-58-7260-438
Fax: +48-58-7260-156, +48-58-7260-187

O ośrodku

Szpital Morski im. PCK powstał w 1958 roku i od samego początku specjalizuje się w leczeniu chorób nowotworowych. Obecnie istnieją Oddział Radioterapii, Onkologii Klinicznej (dawniej Chemioterapii), Kardiologii, Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej, które współtworzą Gdyńskie Centrum Onkologii. Dzięki wyspecjalizowanym zespołom medycznym każdy pacjent otrzymuje kompleksową opiekę oraz możliwości diagnostyczne i lecznicze w jednym miejscu według aktualnych wytycznych wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia. Szpital Morski im. PCK oferuje chorym korzystanie z usług w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym w ramach profilu leczenia „jednego dnia” bez konieczności hospitalizacji. Przy szpitalu znajdują się wszystkie niezbędne specjalistyczne poradnie. Gdyńskie Centrum Onkologii poza leczeniem standardowym umożliwia leczenie w ramach badania klinicznego.

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3 z Ofatumumabem z Bendamustyną versus Bendamustyna w monoterapii u chorych z chłoniakiem z małych komórek B z nawrotowym lub opornym na leczenie z rituksimabem w ciągu 6 miesięcy.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 2, otwarte, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania przeciwciała MEDI-551 w skojarzeniu z bendamustyną w porównaniu do leczenia rituximabem z bendamustyną u chorych z wcześniej leczoną przewlekłą białaczką limfatyczną rituximabem.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane, badanie fazy 2, otwarte, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania przeciwciała MEDI-551 w skojarzeniu ze schematem ICE bądź DHAP w porównaniu do leczenia rituximabem ze schematem ICE bądź DHAP u chorych z wcześniej leczonym rituksimabem chłoniakiem DLBCL lub transformującym chłoniakiem grudkowym do chłoniaka DLBCL, bądź chłoniak grudkowy G3a i G3b.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane badanie 3 fazy, podwójnie zaślepinone , z kontrolną grupą z placebo. Badanie oceniające skuteczność ibrutinibu w kombinacji z grupą leczoną bendamustyną i rytuksymabu (RB) lub rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem (RCHOP) u pacjentów wcześniej leczonych z powodu chłoniaka grudkowego lub chłoniaka strefy brzeżnej.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3, sekwencyjnego Pralatreksatu w porównaniu z obserwacją u pacjentów z uprzednio niewykrytym chłoniakiem z obwodowych limfocytów T, którzy uzyskali obiektywną odpowiedź po wstępny, leczeniu chemioterapią według schematu CHOP.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie II Fazy dotyczące zastosowania Ofatumumabu u skojarzeniu ze schematem chemioterapii IVAC (O-IVAC) w leczeniu chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B w fazie oporności lub nawrotu po uprzednim leczeniu zawierającym R-CHOP niekwalifikujących się do autotransplantacji komórek krwiotwórczych.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III, wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, oceniające skuteczzność i bezpieczeństwo lenalidomidu podawanego z chemioterapią R-CHOP w porównaniu do placebo z chemioterapią R-CHOP u pacjentów z nieleczonym wcześniej chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B. Podtyp ABC

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte Elevate CLL R/R z ACP-196 w porównaniu do Iburtynibu u wcześniej leczonych pacjentów wysokiego ryzyka z przewlekłą białaczką limfocytową

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane,wieloośrodkowe,otwarte,trzyramienne:Obinutuzumab+Chlorambucil,ACP-196 +Obinutuzumab,ACP-196 w monoterapii u pacjentów wcześniej nie leczonych z przewlekłą białaczką limfocytową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak