Ośrodki badawcze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37<br>10-228 Olsztyn<br>tel.: +89 539 84 28

O ośrodku

Oddział Hematologii jest najmłodszym oddziałem utworzonym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Rozpoczął on działalność 1 października 2012 roku. Dysponuje 21 łóżkami, w tym dwoma łóżkami pobytu dziennego.

Celem działania oddziału jest nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych, głównie onkohematologicznych. Oddział zajmuje się także nowoczesną diagnostyką ostrych białaczek, chłoniaków, opartą na badaniach immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych.

Prowadzimy ponadto intensywne leczenie hematologiczne, jakie stosuje się współcześnie w ostrych białaczkach, szpiczakach czy chłoniakach. Diagnostyka i leczenie oparte na standardach światowych i europejskich to dewiza działania oddziału.

Pracownicy oddziału hematologii biorą aktywny udział w pracach grup roboczych d.s. chłoniaków, ostrych białaczek czy szpiczaka plazmocytowego (PLRG, PALG, PGSz). Dodatkowo uczestniczymy w badaniach klinicznych, w opracowaniu i aktualizacji standardów leczenia schorzeń hematologicznych.

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie fazy III, wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, oceniające skuteczzność i bezpieczeństwo lenalidomidu podawanego z chemioterapią R-CHOP w porównaniu do placebo z chemioterapią R-CHOP u pacjentów z nieleczonym wcześniej chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B. Podtyp ABC

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte Elevate CLL R/R z ACP-196 w porównaniu do Iburtynibu u wcześniej leczonych pacjentów wysokiego ryzyka z przewlekłą białaczką limfocytową

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III, randomizowane, wieloośrodkowe, otwarte, trzyramienne: Obinutuzumab+Chlorambucil,ACP-196 +Obinutuzumab,ACP-196 w monoterapii u pacjentów wcześniej nie leczonych z przewlekłą białaczką limfocytową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem inhibitora kinazy tyrozynowej, PCI 32765 (Ibrutinib) wraz z Bendamustyną i Rituximabem (BR) u pacjentów ze świeżo rozpoznanym chłoniakiem z komórek płaszcza.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy oceniające schemat A+AVD w porównaniu ze schematem ABVD, jako terapię pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym, klasycznym chłoniakiem Hodgkina."

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak Hodgkina
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 3 inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK), PCI-32765 (ibrutinibu), stosowanego w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyna oraz prednizonem (chemioterapia RCHOP) u pacjentów z noworozpoznanym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B spoza ośrodków rozmnażania.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, jednoramienne, międzynarodowe badanie fazy IIIb, oceniające bezpieczeństwo stosowania obinutuzumabu w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową uprzednio nieleczonych, opornych na leczenie lub z nawrotem choroby

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, jednoramienne, międzynarodowe badanie fazy IIIb, oceniające bezpieczeństwo stosowania obinutuzumabu w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową uprzednio nieleczonych, opornych na leczenie lub z nawrotem choroby

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte badanie 4 fazy nad brentuksymabem vedotin prowadzone w pojedynczej grupie u pacjentów z nawracającym lub opornym anaplastycznym chłoniakiem z dużych limfocytów

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Inne chłoniaki
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 4
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy II obejmujące jedną grupę leczenia, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania lenalidomidu w skojarzeniu z produktem MOR00208 u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie postacią chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (R-R DLBCL)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie fazy 3 mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lenalidomidu (CC-5013) w skojarzeniu z chemioterapią R-CHOP (R2-CHOP) oraz placebo w skojarzeniu z chemioterapią R-CHOP u pacjentów z nieleczonym wcześniej chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B, typu z aktywowanych komórek B.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2 oceniające selektywny inhibitor eksportu jądrowego (SINE) Selinexor (KPT-330) w porównaniu z leczeniem wybranym przez lekarza u pacjentów w wieku ≥60 lat z nawrotową/oporną ostrą białaczką szpikową (AML), którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii i/lub przeszczepu

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Ostra białaczka szpikowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie optymalizacji dawki idelalizybu w przypadku chłoniaka grudkowego i chłoniaka z małych limfocytów

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Inne chłoniaki
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak