Ośrodki badawcze

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel.: +48 22 34 96 100
fax: +48 22 34 96 178
sekihit@ihit.waw.pl

O ośrodku

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, z siedzibą na warszawskim Ursynowie przy ul. I. Gandhi 14, jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym. Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą, naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną, poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego. W zakresie swoich dziedzin Instytut jest organem doradczym, a w niektórych sprawach również wykonawczym Ministerstwa Zdrowia.

Misją Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest udzielanie wysokospecjalizowanych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych, przy zachowaniu dbałości o przyjazne i bezpieczne warunki pobytu pacjentów i pracy personelu Instytutu.

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Otwarte, randomizowane, badanie kliniczne fazy III oceniające inotuzumab ozogamicin (CMC-544) podawany w skojarzeniu z rytuksymab w porównaniu z wybraną przez badacza terapią u chorych na nowotworowe lub CD 22 pozytywne, grudkowe chłoniaki z komórek B.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Porównanie ofatumumabu z rytuksymabem jako chemioimmunoterapii ratującej z następczym ASCT u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie DLBCL.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe. Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie stosowania leku vorinostat (MK-0683) lub placebo w połączeniu z bertezomibem u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Dwuetapowe badanie kliniczne fazy Ib oceniające faramkokinetykę, bezpieczeństwo i tolerancję formy podskórnej (S.C.) rytuksymabu jako części leczenia podtrzymującego u pacjentów z chłoniakiem grudkowym (FL).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomiozowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy IIIb oceniające skuteczność rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym porównaniu z brakiem leczenia (ramię obserwacyjne) po leczeniu indukcyjnym cyklami: rytuksymabu z CC (kladrybina i cyklofosfamid) u uprzednio nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B komórkową. Badanie przeprowadzone w ośrodkach PALG.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy, porównujące brak dalszego leczenia z leczeniem podtrzymującym z użyciem ofatumabu u pacjentów leczonych z powodu nawrotu przewlekłej białaczki limfatycznej (CLL), u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukujące.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, otwarte randomizowane badanie kliniczne fazy III porównujące zastosowanie ofatumumabu w skojarzeniu z chloramabucylem w stosunku do monoterapii chlorambucylem u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne III fazy z zastosowaniem podwójnie ślepej próby i placebo, oceniające zastosowanie panobiostatu w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem u pacjentów z nawrotowym szpiczakiem mnogim.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane prowadzone metodą otwartej próby badanie porównujące leczenie skojarzone ofatumabem i bendamustyną z monoterapią bandamustyną u chorych z indolentymi B-komórkowymi chłoniakami nieziarniczymi po niepowodzeniu leczenia rituksymabem lub schematem zawierającym rituksymab w trakcie lub w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Inne chłoniaki
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie fazy III z randomizacją, prowadzone metodą podwójnego zaślepienia z grupą kontrolną otrzymującą placebo porównujące działanie preparatu SGN-35 (brentuximab vedotin) i najkorzystniejszego leczenia wspomagającego (BSC) w leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka wystąpienia resztkowej ziarnicy złośliwej (HL) po przeprowadzeniu autologicznego przeszczepu komórek macierzystych (ASCT).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak Hodgkina
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, potwierdzające badanie kliniczne w pojedynczej grupie, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa oraz tolerancji przeciwciała blinatumomab BiTE® u dorosłych pacjentów z minimalną chorobą resztkową (MRD) w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych B.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie otwarte fazy II/III oferujące możliwość leczenia preparatem brentuximab vedotin prowadzone u pacjentów z progresją chłoniaka Hodgkina.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak Hodgkina
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie 3 fazy prowadzone metodą otwartej próby w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo lenalidomidu (REVLIMID®) w porównaniu z chlorambicylem jako leczenia pierwszej linii dla nieleczonych wcześniej pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą białaczką limfatyczną B-komórkową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie fazy Ib z randomizacją, prowadzone celem oceny i porównania farmakokinetyki, farmakodynamiki i bezpieczeństwa stosowania preparatu MabThra® z TL011 w skojarzeniu z chemioretapią według schematu CHOP u pacjentów z rozlanym chłoniakiem nieziarniczym z dużych komórek B, z dodatnim antygenem CD20.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne III fazy i chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, oceniające korzyści z zastosowania terapii podtrzymującej lenalidomidem w porównaniu z placebo, po uzyskaniu odpowiedzi terapeutycznej na leczenie pierwszej linii R-CHOP.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy III oceniające skuteczność bendamustyny w porównaniu z leczeniem wybranym przez lekarza u pacjentów z łagodnym chłoniakiem nieziarniczym (NHL) opornym na rytuksymab.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Inne chłoniaki
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie II fazy dotyczące zastosowania ofatumumabu w skojarzeniu ze schematem chemioterapii IVAC (O-IVAC) w leczeniu chorych na chłoniaki rozlane z dużych limfocytów B w fazie oporności lub nawrotu po uprzednim leczeniu zawierającym R-CHOP niekwalifikujących się do ASCT.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie III fazy, porównujące skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę produktu GP2013 plus CVP (cyklofosfamid, winkrystyna i prednizon) z produktem MabThera® u pacjentów z wcześniej nieleczonym, zaawansowanym chłoniakiem grudkowym.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Immunochemioterapia R-CVP lub R-CHOP w indukcji remisji chłoniaków przewlekłych oraz rituximab w leczeniu podtrzymującym. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne, Chłoniaki indolentne, Chłoniaki indolentne, Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe badanie z randomizacją i podwójnie ślepą próbą, porównujące denosumab z kwasem zoledronowym (Zometa®) w leczeniu choroby kości u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, otwarte badanie III fazy mające na celu ocenę leczenia skojarzonego carfizomibem i deksametazonem w porównaniu z leczeniem skojarzonym bertozomibem i deksametazonem u pacjentów z nawrotowym szpiczakiem mnogim.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy 3 produktu Intozumab Ozogomicin w porównaniu do określonego przez lekarza schematu leczenia u dorosłych pacjentów z rozpoznaniem CD-22 dodatniej, ostrej białaczki limfoblastycznej z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy oceniające schemat A+AVD w porównaniu ze schematem ABVD, jako terapię pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym klasycznym chłoniakiem Hodgkina.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak Hodgkina
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu (GS-1101) w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem u pacjentów leczonych wcześniej z powodu przewlekłego chłoniaka nieziarniczego.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Inne chłoniaki
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, otwarte badanie fazy IIIb prowadzone w celu porównania bezpieczeństwa i tolerancji chlorowodorku anagrelidu do hyboksymocznika u pacjentów wysokiego ryzyka z nadpłytkowością samoistną.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespoły mieloproliferacyjne
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte badanie fazy II dotyczące podskórnego podawania homoharringtoniny (CGX-635) w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML), u których leczenie inhibitorem kinazy tyrozynowej zakończyło się niepowodzeniem lub którzy wykazują nietolerancję inhibitora klinazy tyrozynowej.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespoły mieloproliferacyjne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, eksploracyjne, otwarte badanie mające na celu ustalenie właściwej dawki preparatu SYM001 oraz bezpieczeństwa i skuteczności jego stosowania w postaci pojedynczej dawki dożylnej w leczeniu immunologicznej plamicy małopłytkowej (ITP.) u dorosłych pacjentów posiadających antygen RhD, u których nie wykonywano splenektomii.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu romiplostim w leczeniu trombocytopenii w przebiegu zespołu mielodysplastycznego (MDS) u pacjentów z niskim lub pośrednim - 1 wskażnikiem rokowniczym.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespół mielodysplastyczny
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie prowadzone metodą otwartej próby z wykorzystaniem preparatu AMG 531 u osób z ciężką, oporną na leczenie małopłytkowością w przebiegu immunologicznej (idiopatycznej) plamicy małopłytkowej (Immune Thrombocytopenic Purpura, ITP.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte randomizowane badanie fazy III porównujące działanie L-jabłczanu amonafidu w skojarzeniu z cytarabiną oraz daunorubicyny w skojarzeniu z cytarabiną w terapii pacjentów z rozpoznaną wtórną ostrą białaczką szpikową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Ostra białaczka szpikowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, randomizowane badanie III fazy z zastosowaniem ofatumumabu wraz z kombinacją fludarabina-cyklofosfamid, w porównaniu do kombinacji fludarabina-cyklofosfamid u pacjentów z nawrotami przewlekłej białaczki limfatycznej.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Prospektywne, wieloośrodkowe badanie badanie kliniczne fazy IV, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające zmiany morfologiczne szpiku kostnego po zastosowaniu romiplostimu u dorosłych pacjentów z małopłytkowością, występującą w przebiegu immunologicznej (idiopatycznej) plamicy małopłytkowej (ITP).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 4
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Europejskie, obserwacyjne badanie preparatu Dasatinib (Sprycel), stosowanego w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową, u których wystąpiła odporność lub nietolerancja preparatu Imatinib - CA180211.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespoły mieloproliferacyjne
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte badanie fazy I/Iia mające na celu zbadanie największej tolerowanej dawki bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki leku BI 811283 w połączeniu z cytarabiną u pacjentów z ostrą białaczką szpikową wcześniej nieleczonych i niekwalifikujących się do intensywnego leczenia.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Ostra białaczka szpikowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte badanie 2 fazy mające na celu ocenę skuteczności preparatu AC220 w monoterapii u pacjentów z ostrą białaczką szpikową i mutacją genu aktywującego FLT3-ITD.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Ostra białaczka szpikowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe badanie trzeciej fazy porównujące skuteczność Dazatynibu (SPRYCEL®) oraz imatynibu stosowanego w standardowej dawce (400mg), w leczeniu osób z noworozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową z obecnością chromosomu Philadelphia (Ph+), w fazie przewlekłej.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespoły mieloproliferacyjne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie trzeciej fazy, prowadzone w dwóch równoległych grupach metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane placebo, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowanie LENALIDOMIE (preparat REVLIMID®) z placebo u wymagających transakcji pacjentów z anemią z powodu zespołu mielodysplastycznego o niskim lub umiarkowanym ryzyku (1 klasa ryzyka) wg międzynarodowego systemu rokowniczego (IPSS) bez delecji 5q[31] wykazujących brak odpowiedzi lub oporność na czynniki stymulujące erytropoezę.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespół mielodysplastyczny
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie otwarte, mające na celu umozliwienie leczenia i oceniające bezpieczeństwo długoterminowego stosowania preparatu romiplostym u pacjentów z trombocytopenią w przebiegu zespołu mielodysplastycznego (MDS).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespół mielodysplastyczny
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte badanie fazy III prowadzone z randomizacją, porównujące działanie karfilzomibu w porównaniu do najkorzystniejszego leczenia wspomagającego u chorych z oporną na leczenie oraz nawrotową postacią szpiczaka mnogiego.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne, Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe, badanie 3 fazy porównujące podawanie azacytydyny (VIDAZA®) z konwencjonalnymi metodami terapii w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Ostra białaczka szpikowa
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III z pojedynczą ślepą próbą i kontrola placebo, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania anagrelidu o przedłużonym działaniu względem placebo u pacjentów z nadpłytkowością samoistną, znajdujących się w grupie ryzyka.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespół mielodysplastyczny
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Otwarte badanie fazy 1b/2 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność terapii TRU-016 skojarzonej z bendmaustyną w porównaniu z samą bendamustyną u pacjentów z nawrotem przewlekłej białaczki limfocytowej.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie oceniające bezpieczeństwo, immunogenność i skuteczność hemostatyczną u wcześniej leczonych pacjentów z ciężką (poziom czynnika IX<1%) lub umiarkowanie ciężką (poziom czynnika IX ≤ 2%) postacią hemofilii B.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Prospektywne, otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo koncentratu ludzkiego czynnika vWF/VIII (Wilate®) u pacjentów z dziedziczną chorobą von Willebrandta (VWD) typu 3, poddawanych poważnym zabiegom chirurgicznym.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Perspektywne, wieloośrodkowe badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanego czynnika IX - BAX 326 - podawanego wcześniej leczonym chorym ze zdiagnozowaną ciężką (poziom FIX<1%) lub umiarkowanie ciężką (poziomFIX≤2%) postacią hemofilii B, którzy będą poddawani zabiegom chirurgicznym lub innego rodzaju procedurom inwazyjnym.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte randomizowane wieloośrodkowe badanie 2 fazy porównujące dezatynib (Sprycel) z dezatynibem w połączeniu z antagonistą białka Smo (Smoothened; BMS-83923) u chorych z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową z obecmością chromosomu Filadelfia w fazie przewlekłej.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespoły mieloproliferacyjne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie fazy 3 prowadzone metodą próby otwartej z randomizacją, dotyczące zastosowania lenalidomidu/deksametazonu wraz z elotuzumabem lub bez, w terapii nawracającego lub opornego na leczenie szpiczaka mnogiego.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie fazy 3 prowadzone metodą próby otwartej z randomizacją, dotyczące zastosowania lenalidomidu/deksametazonu wraz z elotuzumabem lub bez, w terapii nawracającego lub opornego na leczenie szpiczaka mnogiego.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe badanie otwarte fazy I/II z eskalacją dawki, oceniające bezpieczeństwo i tolerancję preparatu AKN-028 u chorych z ostrą białaczką szpikową (AML).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Ostra białaczka szpikowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte wieloośrodkowe, badanie preparatu INC424 z rozszerzonym dostępem dla pacjentów z pierwotną mielofibrozą (PMF) lub mielofibrozą po czerwienicy prawdziwej (PPV MF) lub mielofibrozą po nadpłytkowości samoistnej (PET-MF).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespoły mieloproliferacyjne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, randomizowane badanie prowadzone w dwu naprzemiennych etapach, celem porównania względnej biodostępności dwu postaci preparatu Moroctocog Alfa (AF-CC) u pacjentów z hemofilią A, o umiarkowanie ciężkim przebiegu (stężenie czynnika VIII≤2%).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie fazy III oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo oraz skuteczność rVWF:rFVIII oraz rVWF w leczeniu krwawień u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą von Willebranda.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Czynnik antyhemofilowy (rekombinowany), metoda bez wykorzystania albuminy/osocza (rAHF-PFM): Prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie z grupą kontrolną fazy III/IV mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa infuzji w formie wlewu ciągłego z przerywaną infuzją w formie bolusa u pacjentów z ciężką i umiarkowanie ciężką postacią hemofilii A poddawanych poważnemu zabiegowi ortopedycznemu.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe badanie kliniczne II/III fazy, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania BAY86-6150 u pacjentów z hemofilią A lub B z inhibitorami, złożone z dwóch części (AiB). Część A: ocena odpowiedzi na dawkę, niezależnie od jej wysokości, w kohortach sekwencyjnie leczonych czterema różnymi dawkami zmodyfikowanego czynnika rFVIIa BAY86-6150 u pacjentów z ostrym krwawieniem oraz ocena PK/PD w wewnątrzosobniczym schemacie skrzyżowanym w porównaniu z jedną stałą dawką eptakogu alfa (aktywnego) u pacjentów bez krwawienia. Część B: Badanie potwierdzające prowadzone w celu dalszej oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania BAY86-6150.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie fazy 1B służące ocenie bezpieczeństwa i wstępnej ocenie skuteczności leku PF-04449913, doustnego onhibitora szlaku Hedgehog, w połączeniu z intensywną chemioterapią, lekami ARA-C lub decytabiną podawanymi w niskich dawkach, u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Ostra białaczka szpikowa, Zespół mielodysplastyczny
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Perspektywne, otwarte, randomizowane badanie fazy III oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania aktywowanego rekombinowanego czynnika FVII (rFVIIaBI) w leczeniu ostrych epizodów krwawień podawanego doraźnie u chorych na hemofilię A lub B z inhibitorem.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Otwarte randomizowane badanie kliniczne fazy 2B porównujące skuteczność desatynibem vs imatynibem w zakresie leczenia pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową, u których nie osiągnięto optymalnej odpowiedzi na trzymiesięczne leczenie imatynibem w dawce 400mg.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy 3, podwójnie zaślepione, kontrolowane za pomocą placebo, z losowym doborem uczestników, prowadzone celem porównania skuteczności i bezpieczeństwa doustnej Azacytydyny podawanej łącznie z najlepszą terapią wspomagającą, z samą najlepszą terapią wspomagającą, stosowanymi jako leczenie podtrzymujące u pacjentów z ostrą białaczką szpikową w fazie pełnej remisji.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Ostra białaczka szpikowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania doustnej postaci azacytydyny i najlepszej opieki wspomagającej w porównaniu do placebo i najlepszej opieki wspomagającej u pacjentów z niedokrwistością zależną od transfuzji czerwonych krwinek oraz małopłytkowością wywołaną zespołami mielodysplastycznymi o niższym ryzyku według Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Inne rozpoznania
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Jednoramienne, wieloośrodkowe badanie oceniające remisję bez konieczności leczenia nilotynibem u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej, z obecnością BCR-ABL1, którzy po zastosowaniu nilotynibu, jako terapii pierwszej linii, uzyskali stan trwałej, minimalnej choroby resztkowej (MRD).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Jednoramienne, otwarte badanie II fazy mające na celu ocenę remisji bez konieczności leczenia po uzyskaniu trwałej odpowiedzi molekularnej (MR 4,5) w wyniku leczenia nilotynibem.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Inne rozpoznania
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Prospektywne, otwarte, dwuramienne badanie III fazy, z randomizacją, oceniające częstość uzyskiwania remisji bez leczenia, u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową, z obecnym chromosomem Filadelfia (Ph+), po dwóch różnych okresach leczenia konsolidującego z użyciem nilotynibu, 300 mg dwa razy dziennie.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespoły mieloproliferacyjne
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, jednoramienne badanie kliniczne porównujące farmakokinetykę, bezpieczeństwo i skuteczność działania preparatu SPRIX® (trometamina ketorolaku w formie donosowej) u pacjentów w wieku od 12 do 17 lat względem pacjentów dorosłych (18-64 lat), którzy zostali poddani zabiegom chirurgicznym metodą otwartą.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Inne rozpoznania
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe badanie otwarte prowadzone w grupach równoległych mające na celu dokonanie porównania pomiędzy postępowaniem standardowym stosowanym łącznie z wyrobem medycznym episil® a samym postępowaniem standardowym pod względem wpływu na zapalenie błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów poddawanych leczeniu kondycjonującemu przygotowującemu do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Inne rozpoznania
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe badanie otwarte III fazy z obecnością grupy kontrolnej prowadzone z randomizacją w grupach równoległych oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu AOP2014 w porównaniu do hydroksymocznika u chorych na czerwienicę prawdziwą.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Zespoły mieloproliferacyjne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2/3, oceniające skuteczność, bezpieczeństwo oraz farmakokinetykę PEGylowanego rekombinowanego czynnika VIII (BAX 855) podawanego w celu zapobiegania i leczenia krwawień u wcześniej leczonych pacjentów z ciężką postacią hemofilii typu A.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Prospektywne, otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy IIIb oceniające skuteczność i bezpieczeństwo zindywidualizowanej profilaktyki z zastosowaniem rekombinowanego ludzkiego czynnika VIII pozyskiwanego z ludzkich linii komórkowych (Human-cl rhFVIII) u wcześniej leczonych dorosłych pacjentów z ciężką hemofilią typu A.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Kontynuacyjne badanie fazy 3b oceniające bezpieczeństwo i skuteczność PEGylowanego, rekombinowanego czynnika VIII (PEG-rFVIII, BAX 855) w zapobieganiu krwawieniom u wcześniej leczonych pacjentów z ciężką postacią hemofilii typu A.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo PEGylowanego rekombinowanego czynnika VIII (BAX 855) u wcześniej leczonych pacjentów z ciężką postacią hemofilii typu A poddawanych chirurgicznym lub innym inwazyjnym procedurom.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy I/III prowadzone metodą próby otwartej z zamianą grup leczniczych, celem oceny bezpieczeństwa stosowania, skuteczności i farmakokinetyki rekombinowanego czynnika VIII (rFVIII) w porównaniu z rekombinowanym ludzkim czynnikiem VIII (rFVIII; octokog alfa) u pacjentów cierpiących na \hemofilię A, z ponownym badaniem farmakokinetyki, bezpieczeństwa i skuteczności.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo stosowania, parametry farmakokinetyczne i skuteczność czynnika krzepnięcia VIIa (rekombinowanego) u chorych na wrodzoną hemofilię A lub B z obecnością inhibitorów przeciwko czynnikowi VIII lub IX.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

rFIX - hemophilia B PSI

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Określenie bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki GreenGene F stosowanego u uprzednio leczonych pacjentów w wieku 12 lat lub starszych z rozponaną ciężką hemofilią A.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

FEIBA NF Global outcome study (FEIBA-GO) Globalne badanie wyników.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

rADAMST 13

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie