Ośrodki badawcze

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

O ośrodku

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest 63-letnim szpitalem, który leczy chorych z rozpoznanymi chorobami nowotworowymi. Choroby nowotworowe stanowią plagę ludzkości szczególnie XXI wieku. Najlepsze wyniki leczenia nowotworów uzyskuje się w szpitalach o pełnoprofilowym leczeniu skojarzonym.

Kontakt:

ul. dr K. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
Polska

Email: cozl@cozl.eu
www. cozl.pl

centrala tel.: 81 454 1000, 81 454 1001
sekretariat tel.: 81 454 1002, 81 454 1003

fax: 81 747 89 11

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Randomizowane badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia Ublituximabu i TGR-1202 w porównaniu z Obinutuzumabem i Chlorambucilem u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną (CLL)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia Ublituximabu i TGR-1202 w porównaniu z Obinutuzumabem i Chlorambucilem u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną (CLL)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 2, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność trzech różnych schematów leczenia doustnym panobinostatem w skojarzeniu z podawanym podskórnie bortezomibem i doustnym deksametazonem, u pacjentów chorujących na szpiczaka plazmocytowego ze wznową/opornością choroby, którzy otrzymywali wcześniej leki immunomodelujące.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe badanie fazy 1/2 produktu leczniczego E7438 (inhibitora metylotransferazy histonowej [HMT] EZH2) w monoterapii u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi lub chłoniakami B-komórkowymi.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie fazy 3 oceniające przyjmowany doustnie preparat MLN9708 w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem w porównaniu z placebo w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem u dorosłych pacjentów z nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, badanie 2 fazy mające na celu ocenę podawanego doustnie połączenia MLN9708 z cyklofosfamidem i deksametazonem u pacjentów z nowo zdiagnozowanym lub nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim wymagających leczenia ogólnego.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne 2 fazy oceniające leczenie schematem pomalidomid/deksametazon podawanym z lub bez elotuzumabu chorym na opornego i nawrotowego szpiczaka mnogiego.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie III fazy, kontrolowane placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kopanlizybu w skojarzeniu z rytuksymabem u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem nieziarniczym z komórek B (iNHL) o powolnym przebiegu - CHRONOS-3.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie 3 fazy z randomizacją, prowadzone metodą otwartej próby, dotyczące stosowania karfilzomibu, deksametazonu i daratumumabu w porównaniu do stosowania karfilzomibu i deksametazonu u pacjentów z nawrotowym lub opornym szpiczakiem plazmocytowym.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe badanie fazy 1b/3 produktu awelumab (MSB0010718C) podawanego w różnych schematach leczenia skojarzonego z preparatem z grupy agonistów odpowiedzi immunologicznej, modulatorem epigenetycznym, antagonistą CD20 i/lub standardową chemioterapią w leczeniu nawrotowego lub opornego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III oceniające stosowanie Bendamustyny i Rytuksymabu (BR) w porównaniu do kombinacji z Akalabrutinibem ( ACP 196) u pacjentów z nieleczonym wcześniej chłoniakiem z komórek płaszcza.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby w jednej grupie leczenia badanie II fazy oceniające MP0250 w skojarzeniu z bortezomibemi deksametazonem w leczeniu pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane badanie kliniczne fazy 2b oceniające skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia Ublituximabu i TGR-1202 z Bendamustyną lub Ublituximabu i TGR-1202 w monoterapii u pacjentów z wcześniej leczonym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B, Inne chłoniaki
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III dotyczące stosowania pevonedistatu w skojarzeniu z azacytydyną w porównaniu z monoterapią lekiem azacytydyną w ramach leczenia pierwszej linii u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi wyższego ryzyka, przewlekłą białaczką mielomonocytową lub ostrą białaczką szpikową o niskim odsetku blastów.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Ostra białaczka szpikowa, Zespół mielodysplastyczny
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Międzynarodowe randomizowane badanie otwarte fazy 3, mające na celu ocenę produktu BGB-3111 w porównaniu z bendamustyną w skojarzeniu z rytuksymabem w leczeniu pacjentów z nieleczoną przewlekłą białaczką limfatyczną lub z chłoniakiem z małych limfocytów (CLL/SLL).

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne, Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Międzynarodowe randomizowane badanie otwarte fazy 2, w celu oceny produktu BGB-3111 w skojarzeniu z obinutuzumabem w porównaniu z monoterapią obinutuzumabem w leczeniu pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Inne chłoniaki
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Otwarte badanie kliniczne fazy III prowadzone z randomizacją i grupą kontrolną porównujące stosowanie schematu leczenia selineksorem, bortezomibem i deksametazonem (SVd) do schematu leczenia bortezomibem i deksametazonem (Vd) u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie postacią szpiczaka mnogiego.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie trzeciej fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z placebo w grupie kontrolnej w celu porównania inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK), ibrutynibu, w połączeniu z rytuksymabem do placebo w połączeniu z rytuksymabem u pacjentów z nieleczonym wcześniej chłoniakiem grudkowym.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne, Inne chłoniaki
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie postaci podskórnej oraz postaci dożylnej daratumumabu stosowanych w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim nawrotowym lub opornym na leczenie.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie fazy III porównujące stosowanie dożylnego inhibitora PI3K, kopanlizybu w skojarzeniu ze standardową immunochemioterapią oraz standardowej immunochemioterapii u pacjentów z nawrotowym indolentnym chłoniakiem nieziarniczym (nie-Hodgkinowskim, iNHL).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne, Inne chłoniaki
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak