Ośrodki badawcze

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

02-034 Warszawa
ul. Wawelska 15B
tel. 22 546 20 00

O ośrodku

Badania kliniczne - zarówno akademickie, jak i prowadzone przez przemysł farmaceutyczny, są zasadniczą drogą postępu w hematoonkolgii. Często dają one nowa szanse chorym, u których wyczerpano racjonalne możliwości leczenia. Nowa szansa może okazać się przełomem, jak zdarzyło się kilkakrotnie w ostatnich latach w przypadku nowych leków ukierunkowanych molekularnie czy przeciwciał. Dlatego też badań powinno być jak najwięcej, aby każdy chory, dla którego nie jest dostępna metoda dająca znaczące prawdopodobieństwo wyleczenia, mógł uzyskać nową szansę.

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Porównanie ofatumumabu z rytuksymabem jako chemioimmunoterapii ratującej z następczym ASCT u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie DLBCL.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie Fazy 3, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisibu (GS 1101) w skojarzeniu z Rituximabem u chorych z wcześniej leczonym chłoniakiem nieziarniczym indolentnym.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne, Chłoniaki indolentne, Chłoniaki indolentne, Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisibu (GS 1101) w skojarzeniu z Bendamustną i Rituximabem u chorych z wcześniej leczonym chłoniakiem nieziarniczym indolentnym.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne, Chłoniaki indolentne, Chłoniaki indolentne, Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Porównawcze, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy IIIb z grupami równoległymi, mające na celu zbadanie skuteczności rytuksymabu podawanego podskórnie (SC) w porównaniu z rytuskymabem podawanym dożylnie (IV), w skojarzeniu z CHOP (R-CHOP) u wcześniej nieleczonych pacjentów chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) z dodatnim antygenem CD20.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3 , kontrolowane placebo  z zastosowaniem ibrutinibu (inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona-BTK), stosowanego w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną oraz prednizonem (chemoterapia R-CHOP) u pacjentów z noworozpoznanym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B spoza ośrodków rozmnażania.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby badanie kliniczne III fazy u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, oceniające korzyści z zastosowania terapii podtrzymującej lenalidomidem.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane, otwarte, kontrolowane placebo badanie fazy 3 porównujące SGN-35 (brentuximab vedotin) i leczeniem wspomagającym (LW) z placebo i LW u chorych z chłoniakiem Hodgkina z wieloma czynnikami ryzyka, po przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak Hodgkina
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy oceniające schemat A+AVD w porównaniu ze schematem ABVD, jako terapię pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym, klasycznym chłoniakiem Hodgkina.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak Hodgkina
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe badanie fazy II inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (Btk), PCI-32765, u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane badanie kliniczne czwartej fazy porównujące dwa schematy leczenia temsyrolimusem (TEMSR) u chorych z rozpoznaniem chłoniaka z komórek płaszcza w postaci opornej lub w stadium nawrotu.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 4
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, Randomizowane, Badanie Fazy 3 Sekwencyjnego Pralatreksatu w Porównaniu z Obserwacją u Pacjentów z Uprzednio Niewykrytym Chłoniakiem z Obwodowych Limfocytów T, Którzy Uzyskali Obiektywną Odpowiedź Po Wstępnym Leczeniu Chemoterapią Według Schematu CHOP.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, otwarte, badanie z Belinostatem, u chorych ze wznową / opornością chłoniaka z obwodowych komórek T (PTCL).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 3 obejmujące dwie grupy badane, oceniające lek alisertyb (MLN8237) w porównaniu z terapią wybraną przez badacza (wybrany lek w monoterapii) u pacjentów z nawrotem lub oporną postacią chłoniaka z obwodowych limfocytów T.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane badanie 3. fazy, prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, porównujące zastosowanie preparatu brentuximab vedotin w skojarzeniu z chemioterapią CHP (A+CHP) i chemioterapię CHOP jako leczenie I rzutu u pacjentów z chłoniakiem z obwodowych limfocytów T, CD30-dodatnich: badanie ECHELON 2.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie fazy II dotyczące zastosowania ofatumumabu w skojarzeniu z programem chemioterapii IVAC (O-IVAC) w leczeniu chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B w fazie oporności lub nawrotu po uprzednim leczeniu zawierającym R CHOP niekwalifikujących się do autotransplantacji komórek krwiotwórczych , badanie PLRG-8.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 3 porównujące skuteczność GA101 (RO5072759)-obinutuzumab w połaczeniu z CHOP (G-CHOP)w porównaniu z terapią Rituximab-CHOP (R-CHOP) w I linii leczenia u pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka rozlanego z komórek B.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 3 porównujące brentuximab vedotin (SGN-35) w porównaniu z terapią wybraną przez badacza - wybrany lek w monoterapii (metotreksat lub beksaroten) u pacjentów z rozpoznanym chłoniakiem skórnym CD-30.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki skóry
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisibu (GS-1101) w połaczeniu z bendamustyna i rituksymabem u pacjentów z rozpozną przewlekłą biłaczką limfocytową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, badanie fazy 2 oceniające skuteczność MEDI-551 w połaczeniu z bendamustyna w porównaniu do bendamustyny i rituksymabu u pacjentów z rozpozną przewlekłą biłaczką limfocytową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 3 oceniające skuteczność bendamustyny w porównaniu z terapią wybraną przez badacza u pacjentów z rozpoznanym chłoniakiem nieziarniczym indolentnym w fazie oporności na rytuksymab.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne, Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 4 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo nelarabiny u dzieci i młodych dorosłych ( do 21 roku życia) z rozpoznaną ostrą białaczką/chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki agresywne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 4
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3 oceniające skuteczność chemioimmunoterapii z zastosowaniem przeciwciała monoklonalnego Campath-1-H (Alemtuzumab) w połączeniu z CHOP-14 w porównaniu z CHOP-14 z następową konsolidacją z wykorzystaniem autologiczego przeszczepienia komórek macierzystych u młodych pacjentów z pierwotnym rozpoznaniem chłoniaka z obwodowych komórek T.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3 oceniające skuteczność chemioimmunoterapii z zastosowaniem przeciwciała monoklonalnego Campath-1-H (Alemtuzumab) w połączeniu z CHOP-14 w porównaniu z CHOP-14 u starszych pacjentów z pierwotnym rozpoznaniem chłoniaka z obwodowych komórek T.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Ocena płynu mózgowo-rdzeniowego z zastosowaniem cytometrii przepływowej u chorych na chłoniaka rozlanego z duzych komórek B.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Immunizacja chorych na chłoniaki przeciw antygenom nowotworowym z zastosowaniem hybryd komórek dendrytycznych i autologicznych komórek nowotworowych lub komórek dendrytycznych preinkubowanych z antygenami nowotworowymi.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Inne chłoniaki
Linia leczenia: wznowa-oporność
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie jednoramienne, otwarte, wieloośrodkowe fazy IV oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Brentuximab Vedotin w monoterapii u pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 4
Rekrutuje: tak