Ośrodki badawcze

Małopolskie Centrum Medyczne, Kraków

Małopolskie Centrum Medyczne S.C.
30-510 Kraków, ul. Rejtana 2
tel. +48 12 295 41 37 fax. +48 12 295 41
e-mail: chloniaki.mcm@mp.pl
www: mcm.med.pl

O ośrodku

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie Państwo listę badań klinicznych prowadzonych w Małopolskim Centrum Medycznym. Zajmując się na co dzień leczeniem chłoniaków, staramy się w szerokim zakresie umożliwić Polskim Pacjentom dostęp do nowych leków o alternatywnym do cytostatyków mechanizmie działania, takich jak np. Ibrutynib, Idelalisib, czy Brentuksimab Vedotin. Ważną częścią naszej działalności są badania nad biosymilarami, dzięki którym będzie można w przyszłości znacznie obniżyć koszty leczenia. Obecnie – umożliwiają one dostęp do Europejskich standardów, z różnych względów nie finansowanych przez NFZ (jak np. w immuno-chemioterapia z leczeniem podtrzymującym Rituximabem w I linii chłoniaka grudkowego).

Jest to strona przeznaczona dla współpracujących z nami Hematologów i Onkologów – rozumiejąc nadzieje Chorych i ich Rodzin, związane z nowymi, innowacyjnymi lekami - chcemy podkreślić, że jedynie lekarz prowadzący leczenie może, w optymalny sposób, podjąć decyzje o ich roli i właściwym miejscu.

Polskie prawo pozwala na umieszczenie na tej stronie jedynie tytułów prowadzonych badań, stąd – dla zapoznania się z ich bardziej szczegółowym opisem – załączamy stosowne linki, bądź zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

z wyrazami szacunku
Dr hab. Wojciech Jurczak
Prof. dr hab. Aleksander Skotnicki

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3 kontrolowane placebo z zastosowaniem Ibrutinibu (inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona) w kombinacji z Bendamustyną i Rituximabem (BR) u pacjentów z nawrotową lub oporną przewlekłą B-komórkową białaczką limfatyczną/chłoniakiem z małych komórek B.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, Randomizowane, Badanie Fazy 3, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisibu (GS 1101) w skojarzeniu z Rituximabem u chorych z wcześniej leczonym chłoniakiem nieziarniczym indolentnym.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, Randomizowane, Badanie Fazy 3, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisibu (GS 1101) w skojarzeniu z Bendamustną i Rituximabem u chorych z wcześniej leczonym chłoniakiem nieziarniczym indolentnym.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Porównawcze, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy IIIb z grupami równoległymi, mające na celu zbadanie skuteczności rytuksymabu podawanego podskórnie (SC) w porównaniu z rytuskymabem podawanym dożylnie (IV), w skojarzeniu z CHOP (R-CHOP) u wcześniej nieleczonych pacjentów chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) z dodatnim antygenem CD20.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3, kontrolowane placebo z zastosowaniem ibrutinibu (inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona-BTK), stosowanego w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną oraz prednizonem (chemoterapia R-CHOP) u pacjentów z noworozpoznanym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B spoza ośrodków rozmnażania.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy Iia stosowanego w monoterapii MOR00208, zoptymalizowanego we fragmencie Fc przeciwciała anty-CD19, u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza, Chłoniaki indolentne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie III fazy, porównujące skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę produktu GP2013 plus CVP (cyklofosfamid, winkrystyna i prednizon) z produktem MabThera® plus CVP, a następnie z zastosowaniem leczenia podtrzymującego produktem GP2013 lub MabThera® u pacjentów z wcześniej nieleczonym, zaawansowanym chłoniakiem grudkowym.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 2 z pojedyńczym ramieniem z zastosowaniem ibrutinibu u pacjentów z opornym chłoniakiem grudkowym.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, otwarte, kontrolowane placebo badanie fazy 3 porównujące SGN-35 (brentuximab vedotin) i leczeniem wspomagającym (LW) z placebo i LW u chorych z chłoniakiem Hodgkina z wieloma czynnikami ryzyka, po przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT).

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak Hodgkina
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy oceniające schemat A+AVD w porównaniu ze schematem ABVD, jako terapię pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym, klasycznym chłoniakiem Hodgkina.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak Hodgkina
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Otwarte, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych, badanie III fazy w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa doustnego preparatu E5501 wraz z leczeniem standardowym u chorych z małopłytkowością samoistną (ITP).

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Skazy krwotoczne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe badanie fazy II inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (Btk), PCI-32765, u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane otwarte badanie fazy II mające na celu ocenę skuteczności lenalidomidu (Revlimid®) w porównaniu z terapią wybraną przez badacza u pacjentów z nawracającą lub oporną na leczenia postacią chłoniaka z komórek płaszcza.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane badanie kliniczne czwartej fazy porównujące dwa schematy leczenia temsyrolimusem (TEMSR) u chorych z rozpoznaniem chłoniaka z komórek płaszcza w postaci opornej lub w stadium nawrotu.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 4
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, kontrolowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 3 inhibitora kinazy tyrozynowej Burtona (skrót ang. BTK) ibrutinibu, względem temsirolimusu u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL), którzy otrzymali uprzednio co najmniej jeden rzut leczenia.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem inhibitora kinazy tyrozynowej, PCI 32765 (Ibrutinib) wraz z Bendamustyną i Rituximabem(BR) u pacjentów ze świeżo rozpoznanym chłoniakiem z komórek płaszcza.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, otwarte, długoterminowe badanie rozszerzone fazy 3b preparatu PCI-32765 (Ibrutinibu).

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza, Chłoniaki indolentne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B, Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy 2 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku CAL 101 u pacjentów z powolnym chłoniakiem nieziarniczym z komórek B opornym na rytuksymab i leki alkilujące.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Inne chłoniaki
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3 sekwencyjnego pralatreksatu w porównaniu z obserwacją u pacjentów z uprzednio niewykrytym chłoniakiem z obwodowych limfocytów T, którzy uzyskali obiektywną odpowiedź po wstępnym leczeniu chemoterapią według schematu CHOP.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe, otwarte, badanie z Belinostatem, u chorych ze wznową / opornością chłoniaka z obwodowych komórek T (PTCL).

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 3 obejmujące dwie grupy badane, oceniające lek alisertyb (MLN8237) w porównaniu z terapią wybraną przez badacza (wybrany lek w monoterapii) u pacjentów z nawrotem lub oporną postacią chłoniaka z obwodowych limfocytów T.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane badanie 3. fazy, prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, porównujące zastosowanie preparatu brentuximab vedotin w skojarzeniu z chemioterapią CHP (A+CHP) i chemioterapię CHOP jako leczenie I rzutu u pacjentów z chłoniakiem z obwodowych limfocytów T, CD30-dodatnich: badanie AROVEN.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

A Randomized, Double-Blind and Placebo-Controlled Study of Idelalisib in Combination With Bendamustine and Rituximab for Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). GS-US-312-0115

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

A Single-arm Study of Brentuximab Vedotin in Patients With Relapsed or Refractory Hodgkin Lymphoma and Not Suitable for Steam Cell Transplantation or Multiaent Chemotherapy.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak Hodgkina
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

A phase 4, Open-label, Single-arm Study of Brentuximab Vedotin in Patients with Relapsed or Refractory Systemic Anaplastic Large Cell Lymphoma.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki z obwodowych komórek T
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

A Phase 3, Double-Blind, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of Rituximab Plus Lenalidomide (CC-5013) Versus Rituximab Plus Placebo in Subjects with Relapsed/Refractory Indolent Lymphoma.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

A Phase 1/3, Randomized, Parallel Group, Active-Controlled, Double-Blind Study to Demonstrate Equivalence of Pharmacokinetics and Noninferiority of Efficacy for CT-P10 in Comparison With Rituxan, Each Administered in Combination with Cyclophosphamide, Vincristine and Prednisone (CVP) in Patients with Advanced Follicular Lymphoma.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

A phase 2, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study of the Efficacy and Safety of Lenalidomide (Revlimid®) as Maintenance Therapy for Patients with B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia Following Second-Line Therapy (the Continuum Trial).

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randmomizowane badanie 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randmomizowane badanie 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Wieloośrodkowe badanie kliniczne prowadzone z randomizacją oceniające stosowanie piksatronu w skojarzeniu z rytuksymabem w porównaniu do gemytabiny w skojarzeniu z rytuksymabem u pacjentów z agresywną postacią chłoniaka nieziarniczego B-komórkowego, u których wystąpiła wznowa po leczeniu schematem R-CHOP lub jego odpowiednikiem i którzy nie kwalifikują się do przeszczepu komórek macierzystych.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki agresywne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Jednoramienne badanie 2 fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu w skojarzeniu z rytuksymabem u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z delecją 17p.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie fazy 3 mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lenalidomidu (CC-5013) podawanego ze schematem R-CHOP (R2-CHOP) w porównaniu do placebo podawanego ze schematem R-CHOP u pacjentów z nieleczonym wcześniej chłoniakiem rozlanym z aktywowanych dużych komórek B.

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki agresywne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

A Randomized, Multicenter, Open-label, Phase 3 Study of the Bruton’s Tyrosine Kinase Inhibitor Ibrutinib in Combination with Obinutuzumab versus Chlorambucil in Combination with Obinutuzumab in Subjects with Treatment-naive Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

A Phase 1/2a Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, and Preliminary Efficacy of the Combination of Ibrutinib with Nivolumab in Subjects with Hematologic Malignancies - Otwarte jest jeszcze tylko ramię u chorych z zespołem Richtera

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki agresywne, Chłoniaki indolentne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B, Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

An Open-label, Phase 2 Study of ACP 196 in Subjects With Mantle Cell Lymphoma

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

A Phase I/II Study of Betalutin for Treatment of Relapsed Non-Hodgkin Lymphoma (LYMRIT-37-01)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza, Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

A Phase III, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of Copanlisib in Combination With Rituximab in Patients With Relapsed Indolent B-cell Non-Hodgkin's Lymphoma (iNHL) - CHRONOS-3

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Study of Duvelisib in Combination With Rituximab vs Rituximab in Subjects With Previously Treated Follicular Lymphoma (DYNAMO + R)

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Open-label, Uncontrolled Phase II Trial of Intravenous PI3K Inhibitor BAY80-6946 in Patients With Relapsed, Indolent or Aggressive Non-Hodgkin's Lymphomas (CHRONOS-1)

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie fazy III wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte Elevate CLL R/R z ACP-196 w porównaniu do Iburtynibu u wcześniej leczonych pacjentów wysokiego ryzyka z przewlekłą białaczką limfocytową

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III, randomizowane,wieloośrodkowe, otwarte,trzyramienne: Obinutuzumab+Chlorambucil,ACP-196 +Obinutuzumab,ACP-196 w monoterapii u pacjentów wcześniej nie leczonych z przewlekłą białaczką limfocytową.

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

A Study of Acalabrutinib (ACP-196) in Combination With Bendamustine and Rituximab in Subjects With Mantle Cell Lymphoma

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 1
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

BTK Inhibitor in B Cell Malignancies M7583 in R/R MCL and DLBCL ABC

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniak z komórek płaszcza, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

To Compare Efficacy and Safety Between CT-P10 and Rituxan in Patients With Low Tumour Burden Follicular Lymphoma

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Copanlisib and Rituximab in Relapsed Indolent B-cell Non-Hodgkin's Lymphoma (iNHL) (CHRONOS-3)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Lenalidomide With MOR00208 in Patients With R-R DLBCL (L-MIND)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

A Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of MOR208 With Bendamustine (BEN) Versus Rituximab (RTX) With BEN in Adult Patients With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) (B-MIND)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

An Open-Label, Multicenter, Phase 1/2 Study of E7438 (EZH2 Histone Methyl Transferase [HMT] Inhibitor) as a Single Agent in Subjects With Advanced Solid Tumors or With B-cell Lymphomas

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Elevate CLL R/R: Study of Acalabrutinib (ACP-196) Versus Ibrutinib in Previously Treated Subjects With High Risk Chronic Lymphocytic Leukemia

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Ublituximab + TGR-1202 Compared to Obinutuzumab + Chlorambucil in Patients With Untreated and Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia (UNITY-CLL)

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Ublituximab + TGR-1202 Compared to Obinutuzumab + Chlorambucil in Patients With Untreated and Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia (UNITY-CLL)

Status: badanie zakończone
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

A Phase 2b Open-label Study of Selinexor (KPT-330) in Patients With Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki agresywne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Avelumab In Combination Regimens That Include An Immune Agonist, Epigenetic Modulator, CD20 Antagonist and/or Conventional Chemotherapy in Patients With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma (R/R DLBCL) (Javelin DLBCL)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki agresywne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 1
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

A Phase 2 Safety and Efficacy Study of INCB050465 in Subjects With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma (CITADEL-202)

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki agresywne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

A Phase 2 Safety and Efficacy Study of INCB050465 in Subjects With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma (CITADEL-202)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki agresywne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Study to Assess the Efficacy and Safety of Ublituximab + TGR-1202 With or Without Bendamustine and TGR-1202 Alone in Patients With Previously Treated Non-Hodgkins Lymphoma (UNITY-NHL)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki agresywne, Chłoniaki indolentne, Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Study of Copanlisib in Combination With Standard Immunochemotherapy in Relapsed Indolent Non-Hodgkin's Lymphoma (iNHL) (CHRONOS-4)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Dose Optimization Study of Idelalisib in Follicular Lymphoma

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

A Study Comparing BGB-3111 and Ibrutinib in Subjects With Waldenström's Macroglobulinemia (WM)

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki indolentne
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak