17.05.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowe możliwości w leczeniu szpiczaka - schematy trzylekowe oparte na lenalidomidzie (Revlimid) i pomalidomidzie (Imnovid) zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską

Lenalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem (RVd) został zarejestrowany w Europie do stosowania w pierwszej linii leczenia pacjentów, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu, a pomalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem (PVd) został zarejestrowany do leczenia pacjentów ze szpiczakiem, którzy otrzymywali co najmniej jedną linię leczenia, w tym lenalidomid. Schematy te nie są dostępne w Stanach Zjednoczonych.


Nadim Ahmed, szef działu Hematologia/Onkologia firmy Celgene, powiedział: „Rejestracja tych schematów leczenia to ważny krok milowy dla pacjentów ze szpiczakiem mieszkających w Europie. Mamy nadzieję, że udostępnienie nowych schematów terapeutycznych poprawi wyniki leczenia zarówno nowych pacjentów, jak i chorych, u których doszło do nawrotu po pierwszej linii leczenia. Leki immunomodulujące przyniosły ogromne korzyści pacjentom cierpiącym na szpiczaka, a nasza firma wciąż doskonali schematy terapeutyczne i wspomaga lekarzy i pacjentów w walce z chorobą”. Rejestracja trzylekowego schematu opartego na lenalidomidzie (RVd) została oparta na wynikach badania 3 fazy SWOG S07773 służącego ocenie skuteczności tej terapii w pierwszej linii leczenia szpiczaka. Do tego badania włączono 525 dorosłych pacjentów ze szpiczakiem, którzy zostali w sposób losowy przyporządkowani do grup otrzymujących RVd lub Rd (lenalidomid z deksametazonem). Wyniki tego badania wykazały, że mediana przeżycia wolnego od progresji (PFS) jest znacząco dłuższa u chorych leczonych wg schematu trzylekowego (RVd) niż chorych leczonych schematem dwulekowym (Rd, 42 vs 30 miesięcy). Czas trwania odpowiedzi i odsetek odpowiedzi były odpowiednio wyższe w grupie leczonej wg schematu trzylekowego niż dwulekowego (odpowiednio 52 miesiące vs. 38 miesięcy oraz 82% vs. 72% odpowiedzi całkowitych).

Zdaniem ekspertów, wybór pierwszej linii leczenia jest bardzo ważny, ponieważ z czasem pacjenci coraz gorzej odpowiadają na leczenie i w dalszych liniach leczenia mają krótsze okresy remisji. RVd w pierwszej linii leczenia umożliwia znaczące wydłużenie pierwszej remisji u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu.

Obok RVd, zarejestrowano także schemat trzylekowy oparty na pomalidomidzie (PVd). „Schematy oparte na lenalidomidzie są często stosowane jako standard opieki u pacjentów ze świeżo rozpoznanym szpiczakiem i coraz większa grupa chorych rozwija oporność na ten lek i wymaga zmiany terapii”, powiedział profesor Meletios Dimopoulos z Uniwersytetu Ateńskiego w Grecji. Rejestracja PVd została poparta niedawno opublikowanymi na łamach The Lancet Oncology wynikami badania OPTIMISMM4, pierwszego prospektywnego badania 3 fazy służącego ocenie schematu trzylekowego u pacjentów uprzednio leczonych lenalidomidem, z których większość (70%) była oporna na ten lek. Wyniki tego badania, obejmującego obserwacją 559 pacjentów poddawanych kolejnej linii leczenia po niepowodzeniu terapii lenalidomidem (mediana – dwie linie leczenia) wykazały, że schemat trzylekowy oparty na pomalidomidzie pozwalają stwierdzić, że pacjenci leczeni PVd mają dłuższy PFS niż pacjenci leczeni wg schematu Vd (11,2 miesięcy vs 7,1 miesiąca), mniejsze ryzyko progresji lub zgonu (o 39%). Nowe schematy leczenia dają szansę na znaczącą poprawę wyników leczenia szpiczaka w Europie.

ikona Info Szczegółowe informacje: ikona Link zewnętrzny Celgene


 

Nowe możliwości w leczeniu szpiczaka - schematy trzylekowe oparte na lenalidomidzie (Revlimid) i pomalidomidzie (Imnovid) zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską
kodowanie: projekt: