14.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyniki długookresowej analizy badań nad terapią CAR-T firmy Novartis (tisagenlecleucel) wskazują na utrzymywanie trwałej odpowiedzi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami krwi

Warszawa, 13 lutego 2019 r. – Novartis ogłosił wyniki długofalowej analizy badań klinicznych ELIANA i JULIET leku tisagenlecleucel. Badanie ELIANA obejmowało dzieci i młodych dorosłych z nawracającą lub oporną na leczenie (r/r) ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), zaś badanie JULIET dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie (r/r) chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL). Wyniki analiz potwierdzają skuteczność terapii CAR-T firmy Novartis i trwałe wskaźniki odpowiedzi na leczenie, a także spójny profil bezpieczeństwa.

Wyniki długookresowej analizy badań nad terapią CAR-T firmy Novartis (tisagenlecleucel) wskazują  na utrzymywanie trwałej odpowiedzi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami krwi

 • Pacjenci pediatryczni, cierpiący na nawrotową lub oporną na leczenie (r/r) ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL), uzyskali 82% wskaźnik remisji w ciągu 3 miesięcy od zastosowania terapii1. Przeżycie bez nawrotu po 24 miesiącach wyniosło 62%2.
 • Pacjenci z r/r chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) wykazali 64% prawdopodobieństwo braku nawrotu oraz 43% prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego w okresie 18 miesięcy3.
 • W obu badaniach wciąż nie osiągnięto mediany czasu trwania remisji1,3. Profil bezpieczeństwa pozostał zbieżny z poprzednimi wynikami, nie pojawiły się żadne nowe sygnały dotyczące bezpieczeństwa.
 • Dane zaprezentowano na 60. corocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH).

„Novartis chce kontynuować wysiłki w celu zmiany paradygmatu leczenia pacjentów z agresywnymi nowotworami krwi” – powiedział dr Samit Hirawat, Dyrektor Działu Globalnego Rozwoju Leków Onkologicznych Novartis. „Przeprowadzone analizy podkreślają trwałość odpowiedzi na tisagenlecleucel w dłuższym okresie po zastosowaniu terapii oraz spójny profil bezpieczeństwa. Wyniki potwierdziły nasze założenie o potencjalnych możliwościach terapii komórkowej CAR-T w odniesieniu do przedłużenia życia pacjentów z zaawansowanymi nowotworami z komórek B”.

Wyniki obserwacji badania klinicznego ELIANA

Wyniki 24-miesięcznej obserwacji w badaniu ELIANA z udziałem dzieci i młodych dorosłych z r/r ALL z komórek B wykazały głęboką i trwałą odpowiedź na leczenie tisagenlecleucelem u znacznego odsetka pacjentów, bez konieczności dalszej terapii. U 82% spośród 79 pacjentów uzyskano remisję całkowitą (CR) lub remisję całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (CRi) w ciągu trzech miesięcy od zastosowania terapii, ponadto u 98% pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, nie stwierdzono minimalnej choroby resztkowej (MRD-). Przeżycie bez nawrotu po 24 miesiącach wyniosło 62%2. W badaniu nie osiągnięto mediany czasu trwania remisji (mDOR) ani mediany całkowitego czasu przeżycia (mOS). W grupie 65 pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, prawdopodobieństwo 12-miesięcznego całkowitego czasu przeżycia wyniosło 76% a 24-miesięcznego 60%2. Obserwowany profil bezpieczeństwa był spójny z poprzednio notowanymi wynikami1.

„Dużo uwagi poświęcamy rozwojowi nowych opcji leczenia dla dzieci i młodych dorosłych z ALL z komórek B. Nasza dwuletnia analiza stanowi krok milowy w tym obszarze, ponieważ obejmuje dane z najdłuższego okresu obserwacji w ramach wieloośrodkowego badania CAR-T u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedzi na inne opcje leczenia" – powiedział dr Stephan A. Grupp, Dyrektor Programu Immunoterapii Onkologicznej, Szef Sekcji ds. Terapii Komórkowej i Transplantacji w Szpitalu Pediatrycznym w Filadelfii oraz Profesor Pediatrii Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Pensylwanii. „Fakt, że większość pacjentów biorących udział w badaniu ELIANA, którzy odpowiedzieli na leczenie nadal jest w stanie remisji po tak długim czasie od pojedynczej infuzji, to dodatkowy argument za tym, że tisagenlecleucel jest przełomową opcją terapeutyczną".

Wyniki obserwacji badania klinicznego JULIET

19-miesięczna analiza danych dotyczących stosowania tisagenlekleucelu u dorosłych pacjentów z r/r DLBCL wykazała trwałość odpowiedzi u pacjentów (n = 99), którzy przeszli przez wiele cykli chemioterapii i nieskuteczne przeszczepy komórek macierzystych. Całkowity odsetek odpowiedzi (ORR) po 19-miesięcznym okresie obserwacji (mediana) wyniósł 54%. Nie osiągnięto mDOR w momencie przeprowadzania analizy, co wskazuje, że większość odpowiadających pacjentów utrzymała odpowiedź na leczenie w momencie analizy, Prawdopodobieństwo braku nawrotu po 6 miesiącach, wynoszące 66%, pozostało na zbliżonym poziomie wynoszącym 64% w analizach po 12 i 18 miesiącach Mediana przeżycia całkowitego dla wszystkich pacjentów poddanych infuzji wyniosła 11,1 miesiąca i nie została osiągnięta dla pacjentów z odpowiedzią całkowitą. Odnotowany profil bezpieczeństwa pozostawał spójny z poprzednimi raportami3.

„Przed wprowadzeniem terapii komórkowej CAR-T uzyskanie i utrzymanie długotrwałej odpowiedzi całkowitej u dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie DLBCL zdarzało się niezwykle rzadko. Obecnie obserwujemy, że tisagenlecleucel powoduje trwałą odpowiedź całkowitą przez okres ponad półtora roku od infuzji4” – powiedział główny autor uaktualnionej analizy badania JULIET – dr Stephen J. Schuster z Katedry Leczenia i Badań nad Przewlekłymi Białaczkami Limfatycznymi i Chłoniakami na Wydziale Medycyny im. Perelmana Uniwersytetu Pensylwanii (Penn) oraz dyrektor Programu Leczenia Chłoniaków w Centrum Onkologicznym Abramsona. „Dla lekarzy zajmujących się tą grupą pacjentów czas utrzymywania się odpowiedzi i spójny profil bezpieczeństwa są wyjątkowo ważne. Uaktualniona analiza pogłębia wiarę w potencjał tisagenlecleucelu w leczeniu tych pacjentów".


Rejestracja w USA, UE, Kanadzie i Szwajcarii

Tisagenlekleucel został zarejestrowany w USA, UE, Kanadzie i Szwajcarii do leczenia dzieci i młodych dorosłych z nawrotową lub oporną na leczenie ALL oraz osób dorosłych z nawrotowym lub opornym na leczenie DLBCL. To jedyna terapia komórkowa CAR-T dopuszczona w dwóch różnych wskazaniach, stanowiąca szansę dla pacjentów z agresywnymi, złośliwymi nowotworami krwi o niekorzystnych rokowaniach.

Informacje o badaniu ELIANA

ELIANA to globalne badanie rejestracyjne nad terapią komórkową CAR-T z udziałem pediatrycznych pacjentów. Badanie zostało przeprowadzone w 25 ośrodkach  z 11 krajów (USA, Kanada, Australia, Japonia oraz w Europa: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia i Hiszpania). W roku 2012 Novartis i Uniwersytet w Pensylwanii (Penn) podjęły globalną współpracę w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji terapii komórkowych CAR-T, w celu badawczego leczenia nowotworów.

Informacje o badaniu JULIET

JULIET to wieloośrodkowe globalne badanie rejestracyjne z udziałem dorosłych pacjentów  z r/r DLBCL. Badanie prowadzone było w 27 ośrodkach w 10 krajach (USA, Kanada, Australia, Japonia i Europa – Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia i Holandia).

O firmie Novartis

Novartis zmienia oblicze medycyny, dostarczając rozwiązania medyczne, które poprawiają jakość i wydłużają życie pacjentów. Jako wiodąca globalna firma farmaceutyczna, wykorzystujemy innowacyjną wiedzę i zaawansowane technologie cyfrowe przy tworzeniu nowych, przełomowych rozwiązań w dziedzinach, w których potrzeby medyczne pacjentów nie zostały jeszcze zaspokojone. Firma plasuje się w światowej czołówce pod względem inwestycji w badania i rozwój. Jej produkty docierają do blisko 1 miliarda ludzi na całym świecie. Novartis nie ustaje w poszukiwaniach innowacyjnych sposobów zwiększenia dostępu do nowoczesnych terapii. Na całym świecie firma zatrudnia około 125 tysięcy osób ponad 140 narodowości. Więcej informacji znajduje się na stronie www.novartis.com.


Piśmiennictwo

 1. Grupp S., et al. Updated Analysis of the Efficacy and Safety of Tisagenlecleucel in Pediatric and Young Adult Patients with Relapsed/Refractory (r/r) Acute Lymphoblastic Leukemia. 60th American Society
  of Hematology Annual Meeting and Exposition. Abstract #112599.
 2. Novartis announces longer-term analyses from pivotal Kymriah® trials that showed durable responses
  are maintained in patients with advanced blood cancers, December 1, 2018, Materiał dostępny pod linkiem: https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-announces-longer-term-analyses-from-pivotal-kymriah-trials-showed-durable-responses-are-maintained-patients-advanced-blood-cancers. Dostęp: 11.02.2019.
 3. Schuster S., et. al. Sustained Disease Control for Adult Patients with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma: An Updated Analysis of Juliet, a Global Pivotal Phase 2 Trial of Tisagenlecleucel, Acute Lymphoblastic Leukemia. 60th American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition. Abstract #11525.
 4. Van Den Neste, E. et al. Outcome of patients with relapsed diffuse large B-cell lymphoma who fail second-line salvage regimens in the International CORAL study. Bone Marrow Transplantation. January 2016. doi: 10.1038/bmt.2015.213. Accessed October 2018.

Materiał pochodzi od firmy Novartis

Wyniki długookresowej analizy badań nad terapią CAR-T firmy Novartis (tisagenlecleucel) wskazują na utrzymywanie trwałej odpowiedzi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami krwi
kodowanie: projekt: