Aktualności

9.11.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Efekty terapii lenalidomidem na hematopoezę u chorych z zespołem mielodysplastycznym z delecją 5q

Lenalidomid poprawia erytropoezę u chorych na MDS z grupy niskiego lub średniego ryzyka charakteryzujących się delecją długiego ramienia chromosomu 5 [del(5q)]. Celem pracy było zbadanie efektu terapii lenalidomidem na zapasy i charakterystykę czynnościową komórek progenitorowych szpiku kostnego, komórek podścieliska szpiku oraz limfocytów krwi obwodowej u pacjentów z MDS z grupy niskiego lub średniego ryzyka z del(5q). W badaniu oceniano ilość oraz potencjał klonogenny progenitorowych komórek szpiku linii erytroidalnej, mieloidalnej oraz megakariocytowej.

···
9.11.2009 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Stosowanie bisfosfonianów w szpiczaku mnogim: zalecenia grupy ekspertów w imieniu European Myeloma Network

Uszkodzenie szkieletu dotyczy do 90% pacjentów za szpiczakiem mnogim (MM) i jest wynikiem nasilonej funkcji osteoklastów oraz towarzyszącej temu upośledzonej zdolności osteoblastów do produkcji nowej tkanki kostnej. Skutkiem destrukcji kości mogą być powikłania takie jak: bóle kostne, złamania patologiczne wymagające leczenia chirurgicznego i/lub radioterapii, kompresje kręgów z uciskiem rdzenia kręgowego oraz hiperkalcemia. Wiele z wymienionych powikłań istotnie wpływa na chorobowość, jakość życia chorych i koszty leczenia. Ostatnio potwierdzono, że nasilenie resorpcji kości jest niezależnym czynnikiem prognostycznym wpływającym na czas całkowitego przeżycia u chorych z aktywnym MM.

···
6.11.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Gdzie się podziały 4 miliony ubezpieczonych Polaków, których brakuje w CWU?!

„Polacy ubezpieczeni czy nieubezpieczeni? – ja tego nie wiem. Wiem za to, że nie ma ich w CWU  [Centralny Wykaz Ubezpieczonych] – więc za nich nie zapłacę“ – tak  o prawie 4 milionach Polaków wypowiedziała się obecna pani prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podczas spotkania z lekarzami rodzinnymi z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w sprawie systemu, który razem z nową ustawą ma obowiązywać od 1 stycznia.

···
2.11.2009 / dr hab. I. Hus / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Polskie doświadczenie kliniczne z bendamustyną

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pani dr hab. Iwony Hus pt.: "Polskie doświadczenie kliniczne z bendamustyną" (ikona PDF 554,5 kB) zaprezentowanej podczas XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

···
2.11.2009 / dr W. Jurczak / Edukacja - chłoniaki

Konferencja naukowa dotycząca postępów w leczeniu choroby Hodgkina z udziałem prof. Volkera Diehla

Mieliśmy ostatnio dużą prezentacje Profesora Volkera Diehla, w której podsumowuje swoje blisko 50-letnie doświadczenia. W jego wystąpieniu jest mniej podsumowań przytłaczających swoją liczebnością badań klinicznych GHSG, więcej o biologii komórek HRS, trudnościach z ich hodowlą. Szczególnie ciekawe są dywagacje na temat "komórek macierzystych" dla HRS, o wiele mniej wrażliwych na leczenie, stosunkowo szybko rozwijających oporność na chemioterapię. Profesor Diehl starał się w jednoznaczny sposób przekonać nas do konieczności intensywnej terapii od pierwszego cyklu - wg jego doświadczeń eskalowany BEACOPP podany u chorych bez zadowalającej odpowiedzi na ABVD, np po pierwszych 2 cyklach, jest spóźniony o co najmniej 8 tygodni, a przez to nieskuteczny.

 

dr Wojciech Jurczak

···
27.10.2009 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wytropić mutacje kinazy BCR/ABL zanim będzie za późno….

Monitorowanie skuteczności terapii inhibitorami kinaz tyrozynowych (TKI) w przewlekłej białaczce szpikowej poprzez badanie poziomu transkryptu dla BCR/ABL metodą ilościowej reakcji pcr (potocznie zwanej „real-time pcr”, w skrocie rq-pcr) stało się przedmiotem licznych publikacji i debat naukowych.

···
23.10.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Otwarcie nowej zakładki edukacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi w nowo otwartej zakładce Zespoły mielodysplastyczne.

···
22.10.2009 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Nieprawidłowości cytogenetyczne i molekularne w MDS

Klonalne aberracje chromosomalne wykrywa się u 40-70% pacjentów z pierwotnym MDS i u około 80-95% pacjentów z wtórnym MDS. Częstość występowania zaburzeń kariotypu zmienia się w zależności od podtypu MDS. W RARS stwierdza się je u 21% chorych, w RA u 32%, w RAEB u 45%, a w RAEB-t u 60% chorych. Rodzaj oraz liczba zmian cytogenetycznych również zależy od morfologicznego wariantu MDS, ale żadna z opisanych aberracji nie jest swoista dla określonego podtypu FAB. Średnio około 50% chorych z pierwotnym MDS ma tylko jedną nieprawidłowość cytogenetyczną.

···
12.10.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Skuteczność stosowania fludarabiny, cyklofosfamidu i oblimersenu u opornych lub nawrotowych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową – wyniki badania fazy III

Celem badania było dokonanie oceny efektywności leczenia oblimersen + fludarabina/cyklofosfamid (OBL-FC; n = 120) vs fludarabina/cyklofosfamid (FC; n = 121) u opornych lub nawrotowych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). OBL, a dokładniej oblimersen sodu jest oligonukleotydem antysensowym skierowanym przeciwko białku antyapoptotycznemu Bcl-2. OBL przyłącza się na zasadzie komplementarności do początkowego kodonu mRNA kodującego białko Bcl-2 hamując translację, czego skutkiem jest obniżona ekspresja Bcl-2.

···
11.10.2009 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności

Ogólnopolski Sportowy Maraton Charytatywny

W dniach 20, 21, 22 listopada 2009 roku odbędzie się Ogólnopolski Sportowy Maraton Charytatywny w trzech miastach Polski, czyli w Warszawie, Krakowie i

Gdańsku. Szczegóły są dostępne na stronie: http://www.charytatywny-maraton.eu/

W dniu 13.10 (wtorek) o godzinie 16.30 w Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie Maratonu. Jeśli macie Państwo jakiś pomysł, chcecie pomóc, macie ochotę na udział to serdecznie zapraszamy. Cały dochód z tej imprezy zasili konto Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie.

 

···
11.10.2009 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zalecenia Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej dotyczące roli technik obrazowania w diagnozowaniu i monitorowaniu szpiczaka mnogiego

Charakterystyczną cechą szpiczaka jest występowanie zmian osteolitycznych, które mogę być przyczyną dolegliwości bólowych, złamań patologicznych, w tym kompresji kręgów oraz hiperkalcemii. Choroba kostna rozwija się u 90% pacjentów w przebiegu szpiczaka. Zmiany występują głównie w szkielecie osiowym: czaszce, kręgosłupie, żebrach, miednicy i proksymalnych odcinkach kończyn. Ponadto u około 10% chorych w momencie rozpoznania twierdza się uogólnioną osteopenię lub osteoporozę. Chemioterapia często nie hamuje postępu zmian kostnych nawet u chorych odpowiadających na leczenie, a ich regresja jest rzadko spotykana nawet u chorych z całkowitą remisją.

···
11.10.2009 / dr hab J. M. Zaucha / Edukacja - chłoniaki

Warsztaty poświęcone wykorzystaniu badania PET w chłoniaku Hodgkina

W dniu 23 października w Bydgoszczy odbędą się warsztaty poświęcone wykorzystaniu badania PET w chłoniaku Hodgkina. Dla zainteresowanych program spotkania (PDF, 97,2 kB) oraz formularz zgłoszeniowy (DOC, 243 kB).

···
3.10.2009 / Dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Leczenie chorych z ziarniniakiem grzybiastym

Najczęstszym chłoniakiem pierwotnie skórnym jest ziarniniak grzybiasty. Wybór metody leczenia uwarunkowany jest stadium zaawansowania choroby. W stadiach IA-IIA - zalecane są miejscowo aplikowane kortykosteroidy, fototerapia PUVA oraz UVB, miejscowa chemioterapia (karmustyna lub mechlerotamina) oraz miejscowo stosowany bexaroten i radioterapia. Leczenie systemowe winno być wdrażane dopiero w przypadkach opornych na terapię miejscową, w stadiach bardziej zaawansowanych choroby IIB-IV oraz w przypadkach postępujących z transformacją. Do metod tych należą: retinoidy (m.in. bexaroten), interferon-alfa, inhibitory deacetylazy histonowej, denilukin diftitox, systemowa chemioterapia, przeszczepienie komórek krwiotwórczych szpiku i fotoforeza pozaustrojowa oraz metody eksperymentalne tj. lanelidomid.

W pracy, która zostanie opublikowana w najbliższym czasie w Blood, przedstawiono szczegółowo poszczególne metody terapeutyczne, uwzględniając ich skuteczność, a także opisano kilka przypadków klinicznych obrazujących proces postępowania z pacjentem z ziarniniakiem grzybiastym.

···
29.09.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowe materiały w Transplantologii

Zapraszamy do działu Transplantologia, gdzie w zakładce Materiały umieszczono: Układ zgodności tkankowej HLA i zasady poszukiwania dawcy komórek krwiotwórczych oraz Powikłania po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, opracowane przez dr hab. Mirosława Markiewicza.

···
22.09.2009 / dr P. Juszczyński / Edukacja - chłoniaki

Nowe biomarkery i potencjalne cele terapeutyczne w klasycznych chłoniakach Hodgkina

Pierwotny klasyczny chłoniak Hodgkina (classical Hodgkin lymphoma, cHL) charakteryzuje się niewielką populacją nowotworowych komórek Reed-Sternberga (RS) oraz masywnym naciekiem zapalnym. Reaktywny naciek limfocytów T zawiera głównie komórki Th2, immunosupresyjne regulatorowe limfocyty Treg (CD4+CD25+FOXP3+) oraz Tr1 (CD4+IL-4-IL-10+)1-4. Dysproporcja między liczbą komórek nowotworowych i reaktywnych oraz nieefektywna odpowiedź immunologiczna w cHL sugerują, że komórki RS posiadają mechanizmy skutecznie ją hamujące. Identyfikacja tych mechanizmów na poziomie immunologicznym i molekularnym może dostarczyć nowych, klinicznie użytecznych biomarkerów cHL. Idealny biomarker cHL powinien wykazywać się wysoką czułością i swoistością diagnostyczną, odgrywać istotna rolę patogenetyczną w tej chorobie oraz stanowić możliwy obiekt interwencji terapeutycznej.

···
22.09.2009 / Dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Pierwsze spotkanie Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

W dniu 27 października odbyło się pierwsze spotkanie Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. W spotkaniu uczestniczyło 27 lekarzy. W trakcie obrad wyłoniono zarząd Sekcji w składzie:

  • Prezes Sekcji: Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Gdańsk

Członkowie Sekcji:

  • Prof. Waldemar Placek, Bydgoszcz
  • Prof. Renata Maryniak, Warszawa
  • Doc. Jan Zaucha, Gdynia

Cele sekcji to uzgadnianie i upowszechnianie zaleceń postępowania diagnostycznego i leczniczego w dziedzinie chłoniaków skóry, inicjowanie i udzielanie pomocy konsultacyjnej ośrodkom zajmującym się leczeniem chorych na chłoniaki skóry oraz inicjowanie i prowadzenie badań klinicznych. Więcej informacji na stronie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.

 

Pierwszym zadaniem nowopowstałej Sekcji Chłoniaków Skóry jest opracowanie konsensusu terapeutycznego chłoniaków pierwotnie skórnych. Powstaje on we współpracy onkologów, hematologów, specjalistów radioterapii oraz dermatologów. Potrzeba powstania konsensusu wynika z dotychczasowych trudności w terapii wynikających ze stosowania niespójnych metod - w zależności od specjalności lekarskiej, która obejmowała swoją opieką pacjenta, wiążących się często ze zbyt wczesnym wdrażaniem chemioterapii systemowej, obarczającej pacjenta ryzykiem licznych powikłań - często bez pozytywnego wpływu na czas jego przeżycia.

···
17.09.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Możliwość zgłaszania abstraktów na XXXIII Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Hematologii

Istnieje już możliwość zgłaszania abstraktów na XXXIII Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Hematologii, który odbędzie się w dniach 10-13 października 2010 w Jerozolimie. Tematyka streszczeń powinna dotyczyć hematoonkologii, krzepnięcia, hemostazy oraz hematologii ogólnej. Termin wysyłania streszczeń upłynie 18 maja 2010 roku. Więcej informacji w kalendarzu hematologicznym.

···
17.09.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wyniki badania III fazy porównującego bendamustynę z chlorambucilem u wcześniej nieleczonych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową

Celem badania opublikowanego we wrześniowym numerze J Clin Oncol było określenie skuteczności leczenia i bezpieczeństwa stosowania bentamustyny w porównaniu do chlorambucilu u wcześniej nieleczonych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową (PBL-B). Do wieloośrodkowego, randomizowanego badania fazy III włączono chorych w wieku < 75 lat w zaawansowanych stadiach PBL, tj. B lub C wg klasyfikacji Bineta. Chorzy otrzymywali bendamustynę 100 mg/m2 dożylnie w dniach 1 i 2 lub chlorambucil 0,8 mg/kg doustnie w dniach 1 i 15, każdego cyklu powtarzanego co 4 tygodnie, do maksymalnie 6 cykli. Odpowiedź na leczenie określał panel niezależnych ekspertów, zgodnie z zaleceniami National Cancer Institute Working Group. Toksyczność leczenia oceniano przy użyciu skali NCI Common Toxicity Criteria. Trzystu dziewiętnastu chorych zrandomizowano, 162 otrzymało bendamustynę, a 157 chlorambucyl.

···
16.09.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja

Wartości czynnika wpływu (Impact factor) za rok 2008

Tradycyjnie w czerwcu Thomson Reuters ogłosił wartości czynnika wpływu (impact factor - IF) za ubiegły rok 2008. Niestety, zgodnie z polityką Journal Citation Reports nie możemy opublikować dokładnych wartości czynnika wpływu w oparciu o te badania. Możemy jednak podać wartości IF czasopism, które wykupiły tą pożądaną przez naukowców informację i prezentują IF za rok 2008 na stronach wydawców. Wśród ogólnych czasopism medycznych (general medicine) liderem posiadającym najwyższy IF pozostał The New England Journal of Medicine (NEJM). Nieco niższe IF odnotowały znaczące czasopisma takie jak Nature (IF=31,434), Lancet i Science.

···
16.09.2009 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Odległe wyniki terapii pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w trakcie leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych drugiej generacji po niepowodzeniu leczenia imatynibem są zdeterminowane przez wrażliwość in vitro mutacji domeny kinazy BCR-ABL

Wtórna oporność na imatynib w PBSz, związana w około 50% przypadków z występowaniem mutacji w obrębie domeny BCR-ABL, wymaga zmiany leczenia na jeden z kilku nowych inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI), z których każdy ma nieco inną aktywność względem zmutowanej domeny. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie czy określenie wrażliwości mutacji w oparciu o stwierdzone in vitro stężenie hamujące dla poszczególnych TKI daje podstawę do przewidywania odległych wyników leczenia. Spośród 169 pacjentów z PBSz po niepowodzeniu leczenia imatynibem (IM), obecność mutacji stwierdzona była przed zmianą leczenia u 41 (48%) leczonych później dazatynibem i u 45 (52%) leczonych nilotynibem.

···
8.09.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowości w portalu

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się udoskonalać portal hematoonkologia.pl oraz dodawać nowe narzędzia, które pozwolą na sprawniejszą komunikację i wymianę informacji pomiędzy lekarzami. Na naszych stronach działa forum przeznaczone tylko dla lekarzy i dostępne po zalogowaniu. Mamy nadzieję, że posłuży ono do wymiany doświadczenia pomiędzy ośrodkami z różnych części Polski. Zachęcamy do aktywnego udziału i zamieszczania komentarzy lub pytań, również na tematy nie związane z hematologią. Jednocześnie uruchomiony został nowy kalendarz, który pozwoli na planowanie wydarzeń hematologicznych. Dodatkowo każdy użytkownik będzie mógł stworzyć własny kalendarz, dostępny po zalogowaniu, z możliwością otrzymywania przypomnienia o ważnych wydarzeniach, tych ogólnodostępnych bądź prywatnych. Czekamy na Państwa uwagi i komentarze, dotyczące portalu hematoonkologia.pl.

···
kodowanie: projekt: