Aktualności

19.01.2010 / dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Fototerapia w pierwotnych chłoniakach skóry

We wczesnych stadiach zaawansowania pierwotnych chłoniaków skóry z komórek T fototerapia jest jedną z częściej wykorzystywanych metod terapeutycznych. W najczęstszym chłoniaku skóry: ziarniniaku grzybiastym (Mycosis fungoides, MF), fototerapia znajduje zastosowanie w stadiach rumieniowym i naciekowym. Nie są jednak jednoznacznie ustalone pełne kryteria: m. in. częstotliwość naświetlań i czas kuracji (brak konsensusu jednoznacznie określającego, czy leczenie należy zakończyć tuż po uzyskaniu remisji MF, czy też kontynuować, jak w niektórych doniesieniach – do 5 lat, a nawet dłużej). Trwają tez dyskusje na temat przewagi terapii PUVA nad UVB 311 itp.

···
11.01.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności

IX Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Z sercem do krwi"

W dniach 15-17 stycznia 2010 roku odbędzie się IX Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Z sercem do krwi" organizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz prez SP. Wojewódzki Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Zapraszamy do zapoznania się z programem Sympozjum.

···
11.01.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wykład dr hab. Iwony Hus "Postęp w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej"

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem dr hab. Iwony Hus pt. „Postęp w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej” zaprezentowanym podczas jesiennego Sympozjum Polskiej Grupy Szpiczakowej w sesji „Postępy w leczeniu chorób hematologicznych

···
11.01.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wykład dr Tomasza Sachy „Postęp w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej”

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem dr Tomasza Sachy pt. „Postęp w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej” zaprezentowanym podczas jesiennego Sympozjum Polskiej Grupy Szpiczakowej w sesji „Postępy w leczeniu chorób hematologicznych”.

···
11.01.2010 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Zmiana nomenklatury HLA - dr hab. Mirosław Markiewicz

W dniach 6-7.11.2009 w Minneapolis odbyło się 22 doroczne spotkanie amerykańskiego rejestru dawców szpiku NMDP (National Marrow Donor Program).

Jedną z ważniejszych omawianych spraw była kwestia zmiany nomenklatury HLA, która wkrótce (z dniem 01.04.2010 r.) wejdzie w życie i wpłynie na działalność ośrodków przeszczepowych i ośrodków poszukujących dawców, laboratoriów, rejestrów i banków krwi pępowinowej, ośrodków dawców i centrów krwiodawstwa.

···
7.12.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowa zakładka edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi w nowo otwartej zakładce Ostre Białaczki.

···
2.12.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Otwarcie nowej zakładki

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi w nowej zakładce Leczenie wspomagające.

···
30.11.2009 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Zmiany genetyczne i molekularne w ostrej białaczce szpikowej (OBS)

Poniżej przedstawiono typowe dla OBS aberracje.

- t(8;21)(q22;q22), połączona z powstaniem genu fuzyjnego AML1/ETO, występuje głównie w OBS o typie mieloblastycznym z cechami dojrzewania (M2). Translokacja t(8;21) kojarzy się z korzystnym rokowaniem. Gen AML1 jest jednym z głównych genów regulujących prawidłową hematopoezę. Białaczki z rearanżacjami genów AML1 (CBFA) lub CBFB (poniżej opisane) określane są jako białaczki CBF (core binding factor). Wiążą się z ogólnie korzystnym rokowaniem, które ewentualnie pogarsza współistnienie mutacji genu c-KIT, obecnej u około 25% chorych z tymi białaczkami.

···
27.11.2009 / dr hab. K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Leczenie pierwszej linii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową - Relacja z Kongresu „Lymphoma and Myeloma 2009”, 22-24.10.2009 Nowy Jork

Evidence based medicine (EBM), czyli medycyna oparta na faktach wkracza do codziennej praktyki klinicznej tworząc standardy postępowania. W ostatnich latach obserwujemy istotny rozwój metod diagnostycznych, coraz dokładniejsze poznanie biologii chorób oraz wprowadzanie nowych schematów terapeutycznych, jednak rokowanie chorych na rozrostowe choroby hematologiczne w wielu przypadkach nadal pozostaje niekorzystne. Często brak też konkretnych wskazań EBM. Prof. Kay w czasie Konferencji „Lymphoma nad Myeloma 2009”, która odbyła się w dniach 22-24 października w Nowym Jorku, starał się dokonać aktualizacji danych EBM odnośnie leczenia pierwszoliniowego chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową (PBL).

···
24.11.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Po jesiennym spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej

W dniach 13-14 listopada 2009 roku odbyło się kolejne już spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. Jesienne spotkanie PGSz połączone było z II Konferencją Transplantacyjną. W auli konferencyjnej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego spotkało się ponad 130 osób z całej Polski, aby jak co roku wysłuchać wykładów zaproszonych gości zarówno z kraju jak i zagranicy. Pierwszy dzień obrad rozpoczęła krótkim wystąpieniem przewodnicząca sesji pani dr hab. Maria Cioch, a następnie wysłuchano szeregu wykładów podsumowujących standardy postępowania w leczeniu chorób hematologicznych.

···
23.11.2009 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Relacja z zebrania naukowego w dniu 23 listopada 2009 roku – wykłady dr Katarzyny Pudełek oraz doc. Krzysztofa Krzemienieckiego w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie

W dniu 23 listopada 2009 roku o godzinie 16.00 w Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie zebrało się około trzydzieści Osób, które skorzystały z zaproszenia "Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka" oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego. W dniu 23 listopada 2009 roku w ramach współpracy interdyscyplinarnej wykłady wygłosili radioterapeutka (dr Katarzyna Pudełek z Centrum Onkologii w Krakowie) oraz onkolog (doc. Krzysztof Krzemieniecki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie).

···
10.11.2009 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Aktualne wytyczne European LeukemiaNet dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłej białaczki szpikowej

W pierwszych dniach listopada ukazała się w Journal of Clinical Oncology długo oczekiwana aktualizacja wytycznych panelu ekspertów European LeukemiaNet. Wytyczne te zostały opracowane na podstawie przeglądu prac, które, poza nielicznymi wyjątkami, ukazały się po 2005 roku. Poniżej zamieszczamy najważniejsze z nich.

···
9.11.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Szczegółowa analiza zaburzeń szlaku p53 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową opornych na fludarabinę z uwzględnieniem delecji 17p, mutacji TP53, zaburzeń szlaku p21/p53 oraz regulacji miR34a

Rokowanie dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) opornych na fludarabinę jest złe, a wiedza o mechanizmach leżących u podstaw tego procesu jest nadal ograniczona. Autorzy pracy, która ukazała się pod koniec września w Blood, dokonali analizy zaburzeń szlaku p53 u chorych opornych na fludarabinę leczonych alemtuzumabem podawanym podskórnie w ramach badania CLL2H niemieckiej grupy badawczej PBL.

···
9.11.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Efekty terapii lenalidomidem na hematopoezę u chorych z zespołem mielodysplastycznym z delecją 5q

Lenalidomid poprawia erytropoezę u chorych na MDS z grupy niskiego lub średniego ryzyka charakteryzujących się delecją długiego ramienia chromosomu 5 [del(5q)]. Celem pracy było zbadanie efektu terapii lenalidomidem na zapasy i charakterystykę czynnościową komórek progenitorowych szpiku kostnego, komórek podścieliska szpiku oraz limfocytów krwi obwodowej u pacjentów z MDS z grupy niskiego lub średniego ryzyka z del(5q). W badaniu oceniano ilość oraz potencjał klonogenny progenitorowych komórek szpiku linii erytroidalnej, mieloidalnej oraz megakariocytowej.

···
9.11.2009 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Stosowanie bisfosfonianów w szpiczaku mnogim: zalecenia grupy ekspertów w imieniu European Myeloma Network

Uszkodzenie szkieletu dotyczy do 90% pacjentów za szpiczakiem mnogim (MM) i jest wynikiem nasilonej funkcji osteoklastów oraz towarzyszącej temu upośledzonej zdolności osteoblastów do produkcji nowej tkanki kostnej. Skutkiem destrukcji kości mogą być powikłania takie jak: bóle kostne, złamania patologiczne wymagające leczenia chirurgicznego i/lub radioterapii, kompresje kręgów z uciskiem rdzenia kręgowego oraz hiperkalcemia. Wiele z wymienionych powikłań istotnie wpływa na chorobowość, jakość życia chorych i koszty leczenia. Ostatnio potwierdzono, że nasilenie resorpcji kości jest niezależnym czynnikiem prognostycznym wpływającym na czas całkowitego przeżycia u chorych z aktywnym MM.

···
6.11.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Gdzie się podziały 4 miliony ubezpieczonych Polaków, których brakuje w CWU?!

„Polacy ubezpieczeni czy nieubezpieczeni? – ja tego nie wiem. Wiem za to, że nie ma ich w CWU  [Centralny Wykaz Ubezpieczonych] – więc za nich nie zapłacę“ – tak  o prawie 4 milionach Polaków wypowiedziała się obecna pani prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podczas spotkania z lekarzami rodzinnymi z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w sprawie systemu, który razem z nową ustawą ma obowiązywać od 1 stycznia.

···
2.11.2009 / dr hab. I. Hus / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Polskie doświadczenie kliniczne z bendamustyną

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pani dr hab. Iwony Hus pt.: "Polskie doświadczenie kliniczne z bendamustyną" (ikona PDF 554,5 kB) zaprezentowanej podczas XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

···
2.11.2009 / dr W. Jurczak / Edukacja - chłoniaki

Konferencja naukowa dotycząca postępów w leczeniu choroby Hodgkina z udziałem prof. Volkera Diehla

Mieliśmy ostatnio dużą prezentacje Profesora Volkera Diehla, w której podsumowuje swoje blisko 50-letnie doświadczenia. W jego wystąpieniu jest mniej podsumowań przytłaczających swoją liczebnością badań klinicznych GHSG, więcej o biologii komórek HRS, trudnościach z ich hodowlą. Szczególnie ciekawe są dywagacje na temat "komórek macierzystych" dla HRS, o wiele mniej wrażliwych na leczenie, stosunkowo szybko rozwijających oporność na chemioterapię. Profesor Diehl starał się w jednoznaczny sposób przekonać nas do konieczności intensywnej terapii od pierwszego cyklu - wg jego doświadczeń eskalowany BEACOPP podany u chorych bez zadowalającej odpowiedzi na ABVD, np po pierwszych 2 cyklach, jest spóźniony o co najmniej 8 tygodni, a przez to nieskuteczny.

 

dr Wojciech Jurczak

···
27.10.2009 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wytropić mutacje kinazy BCR/ABL zanim będzie za późno….

Monitorowanie skuteczności terapii inhibitorami kinaz tyrozynowych (TKI) w przewlekłej białaczce szpikowej poprzez badanie poziomu transkryptu dla BCR/ABL metodą ilościowej reakcji pcr (potocznie zwanej „real-time pcr”, w skrocie rq-pcr) stało się przedmiotem licznych publikacji i debat naukowych.

···
23.10.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Otwarcie nowej zakładki edukacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi w nowo otwartej zakładce Zespoły mielodysplastyczne.

···
kodowanie: projekt: