Aktualności

5.08.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Komórki macierzyste mogą wyleczyć chorych z niedokrwistością Fanconiego – doniesienie z 15 Kongresu EHA

Ostatnie badania pokazały, że komórki macierzyste mogą wyleczyć niedokrwistość Fanconiego, genetyczne schorzenie, które może zmniejszyć średnią długość życia o 20 lat. Wykazano, że naprawa defektu genetycznego komórek pochodzących od chorych na niedokrwistość Falconiego może spowodować ich przeprogramowanie i produkcje zdrowych komórek macierzystych. Wyniki te zostały zaprezentowane podczas ostatniego kongresu EHA w Barcelonie.

···
5.08.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Chłoniak Hodgkina (HL) – jak zmniejszyć skutki uboczne terapii? Doniesienia naukowe z 15 Zjazdu EHA w skrócie

Chłoniak Hodgkina (HL) jest nowotworem leczonym schematami chemio- i radioterapii w większości przypadków z powodzeniem. W przypadku wielu chorych stosowanie leczenia wiąże się z wysoką toksycznością. Liczne grupy badały możliwości zredukowania dawki leczenia, które zmniejszało skutki uboczne, utrzymując dobre wyniki. Grupa z Kolonii (abstrakt nr 333) przedstawiła dowody, że 2 cykle, zamiast 4 w standardowym schemacie ABVD i zmniejszenie dawki radiacji (20 Gy zamiast 30 Gy) są wystarczające do uzyskania podobnego wskaźnika remisji i przedłużenia przeżycia ze zredukowana toksycznością leczenia.

···
5.08.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Nowe opcje terapeutyczne dla chorych na chłoniaka - doniesienia naukowe z 15 Zjazdu EHA w skrócie

Pomimo leczenia, które zawiera zastosowanie chimerycznego przeciwciała monoklonalnego rytuksymabu, u wielu chorych z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B (diffuse large B-cell lymphoma – DLBC) dochodzi do nawrotu choroby. Gisselbrecht i wsp. (abstrakt nr 1059) dowiedli kluczowej roli w autologicznym przeszczepie szpiku kostnego w leczeniu chorych z postacią nawrotową DLBCL pierwotnie leczonych schematem zawierającym rytuksymab.

···
2.08.2010 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Diagnostyka laboratoryjna choroby von Willebranda – co nowego?

Diagnostyka choroby von Willebranda jest trudna, czasochłonna i kosztowna. Testy dostępne są jedynie w wybranych, doświadczonych laboratoriach, a ich interpretacja wymaga dużego doświadczenia klinicznego. Paradoksalnie najtrudniejsze jest rozpoznanie najłagodniejszych postaci choroby (typu 1), z uwagi na brak odchyleń w badaniach podstawowych układu hemostazy, zmiany aktywności VWF w osoczu pod wpływem licznych czynników (białko ostrej fazy) oraz trudności w interpretacji granicznych wartości testów.

···
2.08.2010 / dr hab. I. Hus / Edukacja - chłoniaki

Leczenie chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu i chłoniaka z komórek płaszcza– wybrane doniesienia z 15 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Hematologii

W dniach 10 – 13 czerwca 2010 roku odbył się w Barcelonie doroczny Zjazd Europejskiego Towarzystwa Hematologii. W trakcie sesji plakatowych przedstawiono między innymi wyniki najnowszych badań klinicznych, dotyczących leczenia chłoniaków nieziarniczych (non Hodgkin lymphoma, NHL) o powolnym przebiegu i chłoniaka z komórek płaszcza (mantle cell lymphoma, MCL). Podobnie jak w przypadku innych nowotworów układu krwiotwórczego, większość prac dotyczyło terapii celowanych, przede wszystkim z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych, zarówno rytuksymabu w nowych połączeniach z bortezomibem czy lenalidomidem jak też nowo odkrytych cząsteczek.

···
27.07.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Martwica kości szczęk indukowana przez bifosfoniany: przegląd 2400 przypadków klinicznych

Bifosfoniany znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu wszelkich stanów osteopenii, w tym szpiczaka mnogiego, przerzutów nowotworowych do kości i osteoporozy. Są lekami wpływającymi na procesy remodelingu tkanki kostnej poprzez zahamowanie funkcji osteoklastów. Jednym z najpoważniejszych powikłań terapii bifosfonianami, zwłaszcza stosowanymi dożylnie, jest martwica kości szczęk (BIOJ, ang. bisphosphonate-induced osteonecrosis of jaw) opisana po raz pierwszy w 2003 roku.

···
27.07.2010 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Polskie zalecenia postępowania w pierwotnej małopłytkowości immunologicznej – Grupa ds. Hemostazy PTHiT

Pod koniec 2009 roku w czasopiśmie Blood opublikowano nowe wytyczne postępowania w ITP, opracowane przez grupę międzynarodowych ekspertów. W maju 2010 Grupa ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów pod przewodnictwem Pani Prof. Krystyny Zawilskiej przygotowała polską wersję wytycznych. Podstawowym czynnikiem, który przyczynił się do zrewidowania wcześniejszych zaleceń postępowania w ITP, była oczywiście zmiana poglądu na patomechanizm tej choroby oraz wprowadzenie nowej klasy leków – analogów receptora trombopoetyny.

···
21.07.2010 / prof. K. Lewandowski / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wnioski z obu badań (ENESTnd, DASSION)

Zaprezentowane wyniki dwóch randomizowanych badań klinicznych 3-fazy porównujące skuteczność dazatynibu i nilotynibu w porównaniu do imatynibu w leczeniu pierwszoliniowym fazy przewlekłej przewlekłej białaczki szpikowej Ph-dodatniej pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:

···
21.07.2010 / prof. K. Lewandowski / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wyniki wielonarodowego, randomizowanego badania 3-fazy ENESTnd oceniającego skuteczność nilotynibu w porównaniu imatynibu (IM) u dotychczas nie leczonych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz)

W czerwcowym numerze New England Journal of Medicine ukazał się artykuł poświęcony wynikom wielonarodowego, randomizowanego badania 3-fazy ENESTnd oceniającego skuteczność nilotynibu w porównaniu imatynibu (IM) u dotychczas nie leczonych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz).

···
21.07.2010 / prof. K. Lewandowski / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wyniki wielonarodowego, randomizowanego badania 3-fazy DASSION oceniającego skuteczność dazatynibu w porównaniu imatynibu (IM) u dotychczas nie leczonych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz)

W czerwcowym numerze New England Journal of Medicine ukazał się artykuł poświęcony wynikom wielonarodowego, randomizowanego badania 3-fazy DASSION oceniającego skuteczność dazatynibu w porównaniu imatynibu (IM) u dotychczas nie leczonych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz).

···
21.07.2010 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Implantacja tunelizowanych centralnych cewników żylnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną przed chemioterapią

W badaniu opublikowanym w sierpniowym numerze Pediatric Blood nad Cancer dr Handrup i współ. przedstawili badanie oceniające rodzaj zastosowanego cewnika centralnego oraz czasu jego implantacji a powikłaniami ich stosowania.

···
20.07.2010 / dr. K. Jamroziak / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

GA-101 – następca rytuksymabu?

Wprowadzenie do terapii rytuksymabu, chimerycznego przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD20, spowodowało rewolucję w terapii B-komórkowych chorób limfoproliferacyjnych, a także przyniosło znaczny sukces komercyjny producentowi leku, firmie Roche. Rytuksymab wykazał dużą skuteczność u chorych z różnymi typami indolentnych i agresywnych chłoniaków nieziarniczych, przewlekłą białaczką limfocytową, a także niektórymi chorobami autoimmunologicznymi, np. ITP. Jest zatem zrozumiałe, że trwają zaawansowane badania nad innymi innowacyjnymi przeciwciałami anty-CD20. W tym kontekście ofatumumab (Arzerra, Genmab) uzyskał niedawno rejestrację w leczeniu przewleklej białaczki limfocytowej, a ocrelizumab i veltuzumab sa w zaawansowanych fazach badan klinicznych. Ponadto, w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia ochrony patentowej rytuksymab staje się atrakcyjnym celem dla producentow biofarmaceutyków następczych.

···
20.07.2010 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Nilotynib, dasatynib a może jednak imatynib? Oto jest pytanie…

Bez wątpienia wprowadzenie imatynibu do terapii przewlekłej białaczki szpikowej w 2001 roku przejdzie do historii nie tylko onkologii, ale całej medycyny. Na początku lat 90-tych ub. wieku mało kto wierzył, iż zahamowanie kinaz tyrozynowych może kiedykolwiek znaleźć zastosowanie w terapii nowotworów, uważano, iż jest to zbyt newralgiczna grupa enzymów dla komórek zdrowych i ich zablokowanie spowoduje dużo poważnych skutków ubocznych.

···
19.07.2010 / dr M. Górska-Kosicka / Edukacja - hemofilia

Ciąża u kobiet z zespołem Bernarda Souliera – przegląd piśmiennictwa

Zespół Bernarda Souliera należy do rzadkich wrodzonych nieprawidłowości płytek krwi. Dziedziczony jest w sposób autosomalny recesywny i najczęściej występuje u potomstwa spokrewnionych ze sobą rodziców. Choroba charakteryzuje się brakiem adhezji płytek krwi pod wpływem rystocetyny spowodowanej jakościowym lub ilościowym niedoborem w obrębie kompleksu błonowych glikoprotein Ib/IX/V (GP Ib/IX/V).

···
16.07.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

EMEA zatwierdziła aktualizację dla zastosowania bortezomibu w pierwszej linii leczenia u chorych na szpiczaka mnogiego

Firma Janssen – Cilag informuje na oficjalnej stronie, że została przyjęta aktualizacja karty charakterystyki dla Velcade (bortezomib) w leczeniu chorych na szpiczaka mnogiego. Aktualizacja zawierała dane wskaźnika całkowitego przeżycia. Decyzja jest wynikiem pozytywnej rekomendacji wystawionej przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) komitetu naukowego Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA).

···
16.07.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Synergistyczne działanie proapoptyczne NPI-0052 i lenalidomidu w komórkach szpiczaka mnogiego (MM)

W kwietniowym wydaniu Nature Review/Clinical Oncology ukazało się omówienia pracy Chauhan’a i wsp. opublikowanej w Blood. Ostatnie dowody wskazują, że nowy inhibitor proteosomu NPI-0052 (Marizomib) w połączeniu z lekiem immunomodulującym lenalidomidem powoduje bardzo skuteczną apoptozę komórek MM. Ma to istotne znaczenie praktyczne, ponieważ schemat ten może stanowić nową opcję terapeutyczną dla chorych opornych na bortezomib i lenalidomid.  NPI-0052 różni się pod względem strukturalnym i funkcjonalnym od bortezomibu. Autor publikacji dr Chauhan wyjaśnia, że szczególnie u chorych, którzy źle tolerują bortezomib lub są oporni na ten lek, NPI-0052  wraz z lenalidomidem mogą okazać się klinicznie użyteczne.

···
16.07.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Aktywne celowanie w mTOR

W najnowszym wydaniu Nature Reviews/Drug Discovery okazało się omówienie pracy Janes’a i wsp., która ukazała się w Nature Med. w 2010 roku.

 

Wiele komórek nowotworowych zawiera mutacje, które wzmacniają przesyłanie sygnału na szlaku PI3K/AKT/mTOR (szlak kinazy 3’fosfatydyloinozytolu/AKT/mTOR – celu rapamycyny u ssaków, z ang. mammalian target of rapamycin; mTOR). Było to przyczyną zastosowania rapamycyny w terapii przeciwnowotworowej. Rapamycyna wygasza aktywność kinazy mTOR poprzez działanie allosteryczne, jednak nie hamuje wybiórczo  kompleksów białkowych TORC1 i TORC2, które zawierają białko mTOR.

···
16.07.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

W dniach 5-6 listopada w Lublinie odbędzie się jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. W spotkaniu weźmie udział Prof. Reginald Gorczynski z Uniwersytetu Toronto z Kanady, który będzie mówił o roli cząsteczki CD200 i jej receptora w szpiczaku plazmocytowym. Swój udział potwierdził również prof. Hans Johnsen z Danii, który omówi warunki przyszłej współpracy EMN (European Myeloma Network) z Polską Grupą Szpiczakową. Popołudniowa sesja w dniu 6 listopada zostanie poświęcona bendamustynie. W sesji przewidziano udział 2 zagranicznych ekspertów. Szczegóły spotkanie już wkrótce na oficjalnej stronie PGSz.

···
13.07.2010 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

„Królewska choroba” – hemofilia B

Hemofilia stała się chorobą znaną szerszemu gronu ludzi dzięki temu, że pojawiła się w europejskich rodzinach arystokratycznych. Uzyskała w ten sposób miano „choroby królewskiej”. Angielska królowa Wiktoria, wnuczka Jerzego III, wniosła gen hemofilii do dynastii panujących w Anglii, Rosji, Niemczech oraz Hiszpanii. Spośród dziewięciorga jej dzieci jeden syn (Leopold) był chory, a co najmniej dwie córki (Alicja i Beatrycze) były nosicielkami.

···
12.07.2010 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Uniezależnienie od przetoczeń KKCZ w trakcie leczenie chelatorami żelaza u chorych na zespoły mielodysplastyczne

Badawi i wsp. w styczniowym numerze Advances in Hematology przedstawili opis przypadku pacjenta chorego na zespół mielodysplastyczny RCMD, który po wdrożeniu leczenia chelatorem żelaza deferasiroxem stał się niezależny od przetoczeń KKCZ.

···
9.07.2010 / dr J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Dazatynib w dawce 100 mg dziennie silnie, przejściowo hamuje BCR powodując szybkie i długotrwałe odpowiedzi cytogenetyczne i wysoki odsetek przeżyć bez progresji u pacjentów w fazie przewlekłej przewlekłej białaczki szpikowej opornych lub z suboptymalną odpowiedzią na imatynib oraz nietolerujących imatynibu

Dazatynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej BCR-ABL II generacji, charakteryzującym się znaczną siłą działania i skutecznością u chorych z przewlekłą białaczką szpikowa (PBSz) oporną na imatynib. Lek ten ma stosunkowo krótki czas półtrwania – 3-5 godzin i z tego względu w badaniach klinicznych II fazy stosowany był w dwóch dawkach na dobę (2 x 70 mg).

···
kodowanie: projekt: